missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Oktober 2012

Bijvoegsel Nuntiuncula nr. 675
zaterdag 6 oktober 2012 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

[marron]De PAUS in LIBANON[/marron]

- [vert]Œcuménisme[/vert]

(Charfet, Libanon, 16.09.12.)

Om zijn bezoek aan Libanon af te sluiten, heeft Benedictus XVI een oecumenische ontmoeting gehad met de orthodoxe patriarchen, vertegenwoordigers van de protestantse Kerken, evenals met katholieke patriarchen van Libanon.

Voor de Paus [bleu] hebben alle christenen de zending gekregen aan de wereld de boodschap van de eenheid door te geven [/bleu]; in de actuele context van het Midden Oosten sluit de eenheid een onschatbare waarde in. “Laten we zonder ophouden werken opdat onze liefde voor Christus ons geleidelijk zou brengen tot de volle levensverbondenheid onder ons. Daarom moeten we, door het [bleu]gebed[/bleu] en door de [bleu]gemeenschappelijke inzet[/bleu], voortdurend terugkomen naar onze enige Heer en Verlosser”.

Jezus verenigt degenen die in Hem geloven en die Hem beminnen door hun de Geest van zijn Vader te geven, evenals Maria, zijn moeder”.

(nr.15. Eccl.M.Oriente)
 

- [vert]Boodschap aan de jonge moslims van Libanon[/vert]

Op 15 september heeft de Paus zich te Bkerké (Libanon) gericht tot 25.000 jongeren samengekomen op de esplanade. Op het einde van deze ontmoeting [bleu] heeft hij zich tot de jonge moslims gericht [/bleu] die deelnamen aan deze ontmoeting. Benedictus XVI heeft deze jonge moslims uitgenodigd “de goede overeenstemming te beleven in de eenheid met de christenen” om zo een voorbeeld te zijn voor heel het Midden Oosten. “Het geheel van het Midden Oosten moet, als het naar u kijkt, begrijpen dat de moslims en de christenen kunnen samenleven zonder haat.
De moslims en de christenen, de Islam en de Christenheid, kunnen samenleven zonder haat [bleu]in het respect van de geloofsovertuigingen van elkeen[/bleu] om samen een vrije en menselijke samenleving op te bouwen.

- [vert]In de Synodale Apostolische Aansporing voor het Midden Oosten[/vert]

 • [bleu marine]spreekt de Paus van het judaïsme[/bleu marine] (nr. 19 tot 22)… “Talrijk en diep zijn de banden tussen de christenen en de joden. Zij zijn verankerd in een waardevol gemeenschappelijk geestelijk patrimonium… De gemeenschappelijke regelmatige omgang met de [bleu]Heilige Schrift[/bleu] brengt ons nader tot elkaar… De relaties tussen de twee gelovige gemeenschappen werden getekend door de geschiedenis en door de menselijke passies. Maar de twee volken hebben [bleu]dezelfde Zegening[/bleu] gekregen, en [bleu]beloften van eeuwigheid[/bleu] die toelaten met betrouwen vooruit te gaan naar de broederlijkheid.”
 • [bleu marine]spreekt de Paus van de moslims[/bleu marine] (nr. 23 tot 28)… “De katholieke Kerk kijkt naar de moslims met waardering, zij die een eredienst opdragen aan God, vooral door het gebed, de aalmoezen en de vasten, die Jezus vereren als een profeet en die hulde brengen aan Maria, zijn moeder… De christenen delen met de moslims hetzelfde dagelijkse leven in het Midden Oosten waar hun aanwezigheid historisch is… de katholieken van het Midden Oosten moeten genieten van een vol burgerschap en niet behandeld worden als tweederangs burgers of gelovigen.
 • spreekt de Paus van godsdienstvrijhei[bleu marine]d [/bleu marine](nr. 26)met alles wat dat omvat. Om dit hoofdstuk te beëindigen, spreekt hij van twee nieuwe werkelijkheden: de wereldlijkheid met haar soms meest extreme vormen en het gewelddadig fundamentalisme dat een religieuze oorsprong opeist.

  __5__

- [vert]In verband met de film “Innocence of Muslims” een oproep tot kalmte[/vert]

De executieve van de moslims van België (EMB), evenals andere moslim personaliteiten van het land hebben hun onenigheid uitgesproken met de gewelddadige wijze van handelen van een radicale groep (opgehitst door SMS van Sharia4Belgium) in de stad Antwerpen (district Borgerhout) tijdens een betoging.

 • Wij zijn voor de vrije meningsuiting, maar niet voor de belediging en voor de verspreiding van boodschappen van haat… Wij veroordelen eveneens al de vormen van geweldplegingen die deze laatste dagen opgedoken zijn.
  (Ugurlu Semsettin, voorzitter van de EMB)
  (Le Soir – 17.09.12)
   
 • De enige edele houding tegenover de provocatie die een islamfobie zoekt te ontwikkelen… bestaat erin deze aanvallen te miskennen, hogerop te kijken door te zeggen wij zijn Fransen (Belgen), wij zijn voor de toekomst van dit land.
  (Tariq Ramadan)
   
 • Waarlijk, degene die de gulden regel aanvaardt : ‘Wat ge wilt wat de mensen u doen…’ (Luc. 6,31) zal deze film beoordelen als een boos werk en zal het aanklagen!... de reacties van sommige moslims (verlies van mensenlevens) laat ons met een grote uitdaging… Deze uitdaging, voor ons gelovigen: hoe de ‘laag van geweldloosheid’ aanwenden die aanwezig is in onze godsdienst?
  (Nyombi, R. mafr., tweemaandelijks bulletin – nr.6, okt. 2012)
   

[marron]DE CHRISTENEN VAN HET OOSTEN - DOSSIER[/marron]

Ter gelegenheid van het bezoek van Benedictus XVI aan Libanon.
 

Het christendom is in het Oosten geboren. Het loopt terug tot de apostelen. Deze christenen waren getuigen van het Pinkstergebeuren en behoren tot volkeren die in de Bijbel vermeld worden: Feniciërs, Mesopotamiërs, Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren, Libanezen, Syriërs.

ALLE hebben hun ecclesialogische, liturgische, theologische, taalkundige en culturele eigenheden, verdeeld onder

 • [bleu marine]onafhankelijke Kerken[/bleu marine],
 • [bleu marine]andere in verbondenheid met Rome[/bleu marine],
 • [bleu marine]Latijnse Kerken[/bleu marine]
 • [bleu marine]en protestantse gemeenschappen[/bleu marine].

De gedachte van een enige God in drie personen (Drie-eenheid) en de twee naturen van Christus: goddelijke en menselijke, en de modaliteit van hun vereniging, zijn een bezorgdheid geweest van de christenen sinds de eerste eeuwen. Twee concilies hebben deze onderwerpen besproken, het [bleu] Concilie van Efese in 431 [/bleu] en [bleu] dat van Chalcedonië in 451 [/bleu]. Deze liggen aan de oorsprong van het ontstaan van verschillende Kerken.

- [vert]Men kan vier kategoriën van oosterse Kerken onderscheiden :[/vert]

 • [bleu marine]De niet Efesische Kerken :[/bleu marine]
  • [bleu] de Oosterse Kerk van Mesopotamië [/bleu], ontstaan in de eerste eeuw, die teruggaat tot de apostel Thomas. Zij heeft zich in twee gesplitst in 1553, toen een tak zich met Rome verenigd heeft :
  • [bleu] de Chaldese Kerk [/bleu]. Er staat een patriarch aan het hoofd ervan.
 • [bleu marine] De niet Chalcedonische Kerken: [/bleu marine]
  • [bleu] De Cyriaakse Kerk van Antiochië [/bleu], die in het Aramees viert. Een deel ervan is met Rome verbonden. Dat zijn patriarchaten.
  • [bleu] de Koptische Kerk [/bleu], ontstaan uit de Kerk van Alexandrië, met een patriarch-paus. Zij vieren in het Koptisch en in het Arabisch.
  • [bleu] De Armenische apostolische Kerk [/bleu] is een patriarchaat.
 • [bleu marine]De Chalcedonische Kerken:[/bleu marine]
  • [bleu] De Grieks orthodoxe Kerk [/bleu] en de [bleu] Grieks-katholieke Kerk (Melkitisch) [/bleu] zijn van de Byzantijnse ritus. De orthodoxen die afhangen van het patriarchaat van Constantinopel, de Melkieten van de patriarchaten van Antiochië, van Jeruzalem en van Alexandrië.
  • [bleu] de Maronitische Kerk [/bleu] (verbonden met Rome) is ingeplant in Libanon. Zij vieren in het Syriaaks of in het Arabisch.
 • [bleu marine]De Latijnse Kerk:[/bleu marine] dit patriarchaat is erfgenaam van de kruisheren.
 • Sinds de XIXde eeuw moet men de protestantse Kerken hieraan toevoegen.

- [vert]Schatting van het aantal christenen:[/vert]

van welke strekking zijn deze christenen? / het aantal inwoners, in miljoenen, per land / het aantal christenen / welke christenen vormen de meerderheid in dat land ?

 • TURKIJE – Strekking: erkenning. 79,7M.inw. Christ. = 85.000. orth. Armeniërs meerderh.
 • LIBANON – Strekking: verdeeldheid tussen christ. 4M.inw. Christ. = 1,6M. Maronieten meerderh.
 • SYRIË – Strekking: vrees en ballingschap. 22M inw. Christ = 2M Grieks-kath. en orthod. meerderh.
 • PALESTIJNS GEZAG – Strekking: uittocht. 4,6M inw. Christ.= 60.000 Grieks orth. meerderh.
 • IRAK – Strekking: uittocht. 30,7M inw. Christ. 500.000 Chald. meerderh. Het Iraakse Kurdistan is de enige stabiele regio en meer dan 35.000 zijn daarheen gevlucht. Mgr. Georges Casmoussa (hun aartsbisschop van Mossoul in 1999) is hun fervente verdediger.
 • ISRAËL – Strekking: discriminatie. 7,6M inw. Christ.= 14.300 kathol. meerderh.
 • JORDANIË – Strekking: vluchtoord. 6,5M inw. Christ. = 300.000 Grieks orth. meerderh.
 • EGYPTE – Strekking: weerstand. 83,7M inw. Christ. – 10M Koptische orth. meerderh.

- [vert]Mijn raadgevingen voor een dialoog[/vert]

(Monseigneur Georges Casmoussa,Irak)
 
 • 1/ [bleu marine]Doet een weddenschap op de relatie[/bleu marine]. Hebt hoogachting voor de andere. Tracht te luisteren, u in zijn plaats te stellen om van binnenuit te begrijpen… Vergeet niet dat het [bleu] de mens is die in het centrum moet staan van elke godsdienst [/bleu]. Ik roep mijn broeders moslims van het Oosten op te wedden op wat ons samenbrengt:… de zaak van de mens en de openbaring van Abraham.
 • 2/ [bleu marine]Steunt de hervormers[/bleu marine]. Op de sociale netwerken, ziet men een golf van moslim intellectuelen groeien, geletterde burgers die een gemeenschappelijk burgerschap verdedigen, een samen leven, een verdelen van de machten, een gelijkheid van kansen tussen de gemeenschappen en de geslachten. Men moet [bleu] die zieners aanmoedigen [/bleu] het opkomen van een gematigde islam begunstigen. Het Westen zou hen moeten verdedigen, hen helpen hun gedachten te verspreiden.
 • 3/ [bleu marine]Bevordert het delen van het alledaagse[/bleu marine]. In het Westen wordt de dialoog dikwijls begrepen als een ideologische, theoretische discussie. Ik geloof eerder in de [bleu] levensdialoog [/bleu]. In Irak, hebben christenen en moslims 1000 gelegenheden om samen te werken. We zullen nader komen tot elkaar door [bleu] het delen van het alledaagse [/bleu]: door de burgerlijke actie, economische en sociale initiatieven om het milieu te beschermen; in de domeinen van de gezondheid, van de opvoeding, van de cultuur.
  (Tijdschrift ‘La Vie’ van 6.09.12)
   

- [vert]De emigratie van die christenen bij ons[/vert]

De emigratie van die christenen bij ons kan ons de ogen openen op andere culturele en geschiedkundige werkelijkheden. Die christenen van Mesopotamië… [bleu]zij geloven, zij lachen en bidden in familie[/bleu]. Voor de kwestie van het huwelijk van de aspiranten tot het priesterschap (men noemt dat ten onrechte bij ons ‘het huwelijk van priesters’ nvdr.), dit kan als voorbeeld dienen voor de Romeinse Kerk om op dit punt te evolueren.

(Sébastien de Courtois)
(’La Vie’ – 06.09.12.)
 
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 355 / 1054342

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License