missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Dialoog

Moslim-Christelijke Werkgroep

RELAIS PERES BLANCS - MAGHREB N°20 Oct.2013
dinsdag 8 oktober 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

D[vert]e Moslim-Christelijke Werkgroep[/vert] (in het Frans : [vert]GRIC[/vert] – Groupe de Recherche Islamo-Chrétien) werd gesticht in het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie, dat zoals u weet, in de katholieke Kerk een visie op de andere godsdiensten officieel heeft gemaakt die tot dan toe niet deze van de meerderheid was. Het was de erkenning, door het geheel van de katholieke bisschoppen, van een positieve en open kijk op de gelovigen van de andere religieuze tradities, en meer bepaald van de Islam. Het was ook een soort officiële goedkeuring van de inspanningen van hen die, reeds een hele tijd vóór het Concilie, banden van vriendschap, van begrip en van samenwerking trachtten aan te knopen met hun moslim buren.

Anderzijds, begunstigde de evolutie van de wereld ten tijde van het Concilie het scheppen van nieuwe relatievormen tussen de volkeren, de Staten en de godsdiensten. Wat de moslim-christelijke relaties betreft, werden in de loop van de jaren 1970 verschillende colloquia georganiseerd : Cordoba en Tunis (1974), Tripoli (1976), en opnieuw Cordoba (1977). Maar dit soort ontmoetingen toonde, ondanks de belangstelling die deze kenden, zeer snel haar grenzen. Deze teleurstellende resultaten brachten sommige deelnemers ertoe, moslims en christenen, om een andere vorm van ontmoeting te overwegen.

Deze kleine groep, die van christelijke zijde geanimeerd werd door onze confrater Robert Caspar (overleden in 2007), en van moslim zijde door een Tunesische universitair, Abdelmajid Charfi, bereidde een eerste ontmoeting voor waaraan een vijftiental moslims en christenen deelnamen. Deze werd gehouden in de abdij van Sénanque, in Frankrijk, en leidde uiteindelijke tot de redactie van een fundamenteel Handvest, dat een jaar later op punt werd gesteld onder de titel : [bleu] Oriëntaties voor een dialoog in waarheid. [/bleu] Zonder lang te wachten, hebben de deelnemers voor een eerste onderwerp van onderzoek gekozen : de geopenbaarde Schrift in de islam en in het christendom. Het klimaat van wederzijds vertrouwen en van openheid dat de eerste dagen getekend had liet tot dit zeer delicaat onderwerp aan te vatten. Er waren verschillende dagen nodig om een gemeenschappelijke tekst op te stellen die voor allen aanvaardbaar is. Deze nam de vorm aan van een boek met als titel[bleu] Deze Schriften die ons vragen stellen[/bleu], dat later in ’t Arabisch zal vertaald worden.

Maar, om de bedoeling en de methode van GRIC te begrijpen, laten we terugkomen op het fundamentele Handvest ervan.

Dit is onderverdeeld in zes punten.

 1. [bleu marine]“Getrouwheid aan ons geloof en openheid voor het andere”[/bleu marine].
  Drie belangrijke bevestigingen :
  - “Wij denken dat, enerzijds, onze geloofszekerheid noodzakelijk een onderzoek insluit zonder einde van de waarheid, met de hulp en het licht van God, en dat, anderzijds, andere benaderingen van de waarheid… wetmatig zijn en vruchtbaar kunnen zijn voor ons.”
  - “Elk van ons blijft stevig gehecht aan het essentiële van zijn geloof en aan de wereldvisie die dat insluit, en het is in dit licht dat we de godsdienst van de anderen willen situeren.”
  - “Daarom sluiten we elke vorm van syncretisme uit, die ertoe zou strekken de essentiële verschillen tussen onze godsdiensten te verbergen… Het is onze bedoeling die verschillen op hun juiste plaats te situeren… Overtuigd dat de convergenties tussen onze geloofsvisies talrijker en belangrijker zijn dan met in ’t algemeen gelooft, denken we dat deze in het licht te stellen, er ook in bestaat de divergenties die werkelijk fundamenteel zijn in het licht te stellen.”
 2. [bleu marine]Het tweede punt behandelt de “representativiteit”[/bleu marine] van de leden van de GRIC. De personen die deel uitmaken van de groep doen tot ten persoonlijke en private titel. Geen enkel lid is gemandateerd door enige hiërarchie of enig gezag. De nieuwe leden worden gecoöpteerd door de groep, de vereiste criteria hierbij zijn de technische competentie, een voldoende kennis van de religieuze traditie van de andere en de wil om samen te werken, in een klimaat van vriendschap, van vrijheid en van openhartigheid.
 3. [bleu marine]Het derde punt nodigt uit tot “het aanvaarden van een kritische kijk van de anderen”. [/bleu marine] De ware vriendschap sluit elke achterliggende gedachte uit, elke hypocrisie en dubbelzinnigheid; zij veronderstelt een zo groot mogelijke openhartigheid. Ieder van ons moet bereid zijn het standpunt van elk van de anderen te aanvaarden, zoals hij dit voorstelt na rijp overleg, vrij hem te vragen de redenen ervan te preciseren en dit het aan kritiek te onderwerpen.”
 4. [bleu marine]“Wij zijn de eigenaars niet van de basissen van ons geloof.”[/bleu marine] Bijgevolg, “aanvaarden wij andere lezingen dan de onze van de stichtingsgeschiedenis van ons geloof en van onze Schrift.”
 5. [bleu marine]“Onze broederlijkheid in het geloof”[/bleu marine]. “We zullen de politicareligieuze tegenstellingen moeten overstijgen die er onze godsdiensten toe gebracht hebben tegenover elkaar komen te staan... We moeten ons samen terugvinden, onder gelovigen, om samen, als gelovigen, de uitdagingen van de hedendaagse wereld aan te pakken.”
 6. Het zesde en laatste punt beschouwt de mogelijkheid [bleu marine]de dialoog te openen voor gelovigen van andere godsdiensten[/bleu marine], meer in het bijzonder het Jodendom. In feite, heeft reeds één of andere joodse gelovige deelgenomen aan de werken van de GRIC.

D[vert]e GRIC heeft de wettelijke erkenning gekregen[/vert] in Frankrijk (en recent in Tunesië), als vereniging zonder winstgevend doel. Daarvoor heeft de groep een leidinggevend Bureel moeten kiezen (met voorzitter, algemeen secretaris en schatbewaarder); hij moet elk jaar een algemene vergadering houden met de afgevaardigden van de lokale afdelingen, en een rapport uitgeven over zijn activiteiten. De originaliteit van de GRIC bestaat erin twee covoorzitters te hebben, een moslim en een christen. Actueel zijn dat een vrouwelijke moslim en een mannelijke christen.

D[vert]e Groep is samengesteld uit lokale afdelingen[/vert] (Tunesië, Marokko, Libanon, Frankrijk), waarvan de samenstelling, zo goed mogelijk, de pariteit tussen moslims en christenen respecteert.

Elke afdeling kan door coöptatie nieuwe leden aanwerven. Deze worden voorgesteld door één of ander lid van de afdeling en, nadat deze kennis hebben genomen van het Handvest en het hebben aanvaard, hun competentie ten dienste stellen van de groep.

De frequentie van de werksessies wordt door elk van de afdelingen vastgesteld, in functie van de beschikbaarheid van de leden. Deze, met een meerderheid van universitairen, hebben het soms moeilijk om hun inzet bij de GRIC (redactie en herzien van teksten, getrouwheid aan de vergaderingen) met de vereisten van hun beroep. De afdeling Tunesië heeft gekozen voor een maandelijkse ontmoeting.

D[vert]e algemene vergadering [/vert] legt een onderzoeksthema vast, waarvan de studie zich over twee of drie jaren kan spreiden. Dit thema wordt bewerkt door de lokale afdelingen, die rekenschap geven van hun werken tijdens de algemene vergadering. Tot een recente datum, liep elk thema uit op het publiceren van een boek. Na het volume over De Schriften (1987), zijn achtereenvolgens verschenen [bleu]Geloof en Rechtvaardigheid[/bleu] (1993), [bleu]Pluralisme en wereldlijkheid[/bleu] (1996), [bleu]Zonde en ethische verantwoordelijkheid[/bleu] (2000), [bleu]De Identiteiten in wording[/bleu] (2003). Deze publicaties vereisten veel tijd en werk, en zij hadden niet noodzakelijk veel lezers. Daarom hebben we dan ook gekozen voor kortere teksten: bijvoorbeeld, [bleu]Geloven de dag na een eeuwwisseling[/bleu] (Zie in het frans), gepubliceerd door Islamochristiana in 2002.
Andere teksten, in het Frans of het Arabisch, verschijnen regelmatig op onze site. Deze die de label GRIC dragen werden vooraf voorgesteld, besproken en eventueel veranderd in de schoot van de afdeling. Deze fase van uitwerking vereist een klimaat van wederzijds vertrouwen, van openheid en van openhartigheid, opdat elke man of vrouw zijn of haar standpunt in volle vrijheid kan voorstellen. Dit standpunt, zelfs binnen eenzelfde, behaalt niet noodzakelijk de eensgezindheid. De discussies zijn soms gepassioneerd en… passionant !

Wij zijn er ons wel van bewust een zeer bescheiden bijdrage te leveren aan de moslim-christelijke dialoog; wij weten ook (en we verheugen ons hierover) dat er andere types van ontmoeting zijn, die evenwaardig zijn met de onze. Maar ik denk de overtuiging uit te drukken van ons allen, door te zeggen dat dit gemeenschappelijk onderzoek, gerealiseerd door gelovigen van verschillende tradities, aan elkeen toelaat de basissen van zijn eigen geloof te verdiepen en te preciseren.

André Ferré, WP
 

U kan nog andere inlichtingen over de GRIC en zijn activiteiten vinden, als u onze site consulteert : www.gric-international.org


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 272 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License