missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

Nieuws van het project in Bobo-Dioulasso
Studiecentrum BADENYA

Denis Rabier
vrijdag 26 februari 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Bobo-Dioulasso, 1 december 2015
(Brief kwam in Brussel 25 februari 2016)

Beste vrienden,

In mijn Kerstbrief van vorig jaar aan de familie en aan de vrienden, sprak ik u van het project dat ik heb een college te bouwen, vóór mijn vertrek uit Burkina, voor de autofinanciering van de school- en universiteitbibliotheek, (het salaris van de bedienden, het onderhoud, de vernieuwing van de boeken), maar sinds die vorige brief zijn twee beslissingen dit bouwproject komen beëindigen. De eerste beslissing komt van de Minister van Onderwijs die beslist heeft dat degenen die een college willen bouwen ook de zes klassen van het lager onderwijs moeten bouwen, wat de opgave wel duidelijk verandert. De tweede beslissing komt van de Bisschoppenconferentie van Burkina die aan de religieuzen vraagt geen privaat college meer te openen want de Staat zendt er ambtshalve een grote hoeveelheid leerlingen naartoe die geen schoolgeld betalen. Totnogtoe moet de Staat aan de religieuze colleges meer dan twee miljoen euro en dat is niet verder leefbaar. Ondanks alles, is het terrein van twee hectaren nog altijd daar, op naam van de Missionarissen van Afrika. Goed geplaatst, blijft dat een vaste waarde voor onze oversten die nog niets beslist hebben over het gebruik ervan en er zal dus nog een andere bestemming moeten gevonden worden.

Omwille van de poging van een Staatsgreep die plaats gevonden heeft half september, die ge misschien gevolgd hebt, en die, gelukkig maar een tiental dagen geduurd heeft, dankzij, eens te meer, de mobilisatie van de bevolking, is het schooljaar dat al laat is en gewoonlijk pas op 1 oktober begint, moeten uitgesteld worden en het schooljaar en het universiteitsjaar zal nog korter zijn dan de andere, vermits het in de maand mei alles reeds een einde neemt, de examens hebben plaats in juni en de leraars moeten de kopijen verbeteren. Met de vakanties, de Staatsfeesten, de christelijke en de moslim feesten, zijn de jaarprogramma’s moeilijk na te komen en, daardoor, komen vele jongeren studeren in het Centrum BADENYA waar leerlingen en studenten al het nodige vinden om te studeren. Burkina blijft ver weg van de 80 % welslagen voor het baccalaureaat zoals in Frankrijk, hier is dat eerder rond de 20 of 25 %: een reden temeer om in het Centrum te komen studeren. Ik ken zelfs een leerling die aan de andere kant van de stand woont, ongeveer op tien kilometers van hier, en die aan zijn ouders gevraagd heeft haar in te schrijven in een lyceum dichtbij het Centrum om er te komen studeren zodra zij uit de klas komt, zij kan hier ook elke dag studeren tot 22 uur vooraleer weer naar huis terug te keren. In juli laatstleden, hebben degenen die slaagden in de examens een feest georganiseerd met spijs en drank om hun welslagen te vieren en me te bedanken hen sterk te hebben geholpen voor het welslagen van hun examens.

De Burkinese, omringd door landen waar de djhadisten en de terroristen woeden die elke dag weer slachtoffers maken, zoals het droeve in gijzelneming van Bamako op 20 november, staan van harte aan de kant van de Fransen die tragische uren beleefd hebben op het moment van de aanslagen in Parijs op 13 november laatstleden.

Het ebola virus schijnt geleidelijk weg te trekken uit West Afrika, maar de betrokken landen gaan nu de economische helling moeten opgaan en de organisatie van de gezondheids-dienst herzien opdat niet opnieuw zou gebeuren. In afwachting verbieden de bisschoppen van Burkina de vredeskus in de kerk, zelfs als men elkaar groet vóór en na de Mis.

Hierbij de [bleu]foto van de overdekte werkplaats van het Centrum[/bleu] die een zestigtal jongeren kan opvangen en waar zij graag studeren als het warm is buiten, wat niet zeldzaam is in Burkina.

Een mooi Kerstfeest en een zeer mooi jaar 2016.

 
Pater Denis RABIER
Missionarissen van Afrika
01 BP 442 BOBO DIOULASSO
BURKINA FASO
denisrabier@gmail.com