missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam - Katholicisme

Forum van katholieken en moslims
(Rome 4 - 6 nov. 2008)

Gezamenlijke slotverklaring
woensdag 12 november 2008 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Gezamenlijke slotverklaring
van het 1ste seminarie van katholieken en moslimsHet Forum van katholieken en moslims is gevormd geweest door de pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog en door een afvaardiging van 138 moslims die een open Brief hebben ondertekend die de naam “A Common Word” droeg, in het licht van datzelfde document en van het antwoord van zijne Heiligheid Benedictus XVI door zijn Staatssecretaris, kardinaal Tarcisio Bertone.

Het eerste seminarie heeft plaats gevonden in Rome van 4 tot 6 november 2008. Vierentwintig deelnemers en vijf experts van elke godsdienst hebben aan de ontmoeting deelgenomen. Het thema van het seminarie was: “Liefde van God, liefde van de naaste”.

De discussie, die verlopen is in een warme en hartelijke geest, heeft zich geconcentreerd op twee grote thema’s: “Theologische en spirituele fundamenten” en “Menselijke waardigheid en wederzijds respect”

Er zijn punten van gelijkenis en van verscheidenheid naar boven gekomen, een weergave van specifieke en distinctieve aard van de twee godsdiensten:


- 1. Voor de christenen, is de bron en het voorbeeld van de liefde van God en van de naaste de liefde van Christus voor zijn Vader, voor de mensheid en voor elke persoon. “God is Liefde” (1 Jo. 4, 16) en “Zozeer heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat al wie in hem gelooft, in hem eeuwig leven bezit” (Jo. 3, 16). De liefde van God wordt in het menselijk hart gelegd door de Heilige Geest.

Het is God die als eerste van ons houdt, en ons zo toelaat hem wederliefde te schenken. De liefde kwetst de naaste niet maar tracht eerder voor de ander te doen wat men zou willen dat men voor ons zou doen (Cf. 1 Kor. 13, 4-7). De liefde is het fundament en de samenvatting van de andere geboden (Cf. Gal. 5, 14). De liefde voor de naaste mag niet gescheiden worden van de liefde voor God, want het is een uitdrukking van onze liefde voor God. Het is het nieuw gebod: “Bemint elkaar zoals ik u heb liefgehad” (Jo. 15, 12). Gegrond in de zich opofferende liefde van Christus, is de christelijke liefde vergiffenis en sluit zij niemand uit, zij sluit dus ook de vijanden in. De liefde mag niet enkel in woorden bestaan maar ook in daden (Cf. 1 Jo. 4, 18). Dat is het teken van haar waarachtigheid.

Voor de moslims, zoals het gezegd wordt in “A Common Word”, is de liefde een transcendente, tijdloze kracht die de menselijke manier van kijken leidt en wederzijds verandert. Die liefde, zoals de Heilige en Zeer beminde profeet Mohammed het aanduidt, gaat de menselijke liefde voor de Enige Ware God vooraf. Een hadith duidt aan dat het liefhebbend medelijden van God voor de mensheid zelfs groter is dan deze van een moeder voor haar kind (Moslim, Bab al-Tawba: 21); het bestaat dus vóór en onafhankelijk van het menselijk antwoord aan Degene die “de Beminnende” is.

Die liefde en dat medelijden zijn zo onmetelijk dat God tussengekomen is om de mensheid op een volmaakte wijze te leiden en te redden, en dit herhaalde malen en op vele plaatsen, door profeten en geschriften te zenden. De laatste van deze boeken, de Koran, beschrijft een wereld van tekenen, een heerlijke kosmos van de goddelijke Kunst, die een beroep doet op onze totale liefde en onze toewijding, zodat “degenen die het geloof hebben God meer beminnen” (2:165), en “de Barmhartige zal de liefde doen ontstaan onder hen die geloven en die goede werken verrichten” (19:96). In een hadith leest men: “Niemand van u heeft het geloof zolang hij voor zijn naaste niet graag heeft wat hijzelf graag heeft” (Bukahri, Bab al-Imam: 13).


- 2. Het menselijk leven is een zeer waardevolle gave van God aan elke persoon. Het moet dus beveiligd worden en geëerd in al zijn etappes.

- 3. De menselijke waardigheid vloeit voort uit het feit dat elke menselijke persoon geschapen is door een God van liefde en uit liefde, en begiftigd werd met de gaven van de rede en van het vrije oordeel, en zo in staat gesteld werd om God en de anderen te beminnen.

Op de stevige basis van deze princiepen, vereist de persoon het respect voor zijn oorspronkelijke waardigheid en voor zijn menselijke roeping. Hij heeft dus recht op een volle erkenning van zijn identiteit en van zijn vrijheid door de individuen, de gemeenschappen en de regeringen, gesteund op een burgerlijke wetgeving die de gelijke rechten en een volledig burgerschap waarborgt.


- 4. Wij bevestigen dat de schepping van de mensheid door God twee grote aspecten omvat: de menselijke persoon, man en vrouw, en we zetten ons samen in om te waarborgen dat de menselijke waardigheid en het respect zouden uitgebreid worden op een basis van gelijkheid tot de mannen en tot de vrouwen.

- 5. De waarachtige liefde van de naaste sluit het respect van de persoon in en van zijn keuzes in de domeinen van het geweten en van de godsdienst. Zij sluit het recht in van de individuen en van de gemeenschappen om hun godsdienst te praktiseren privaat en in het openbaar.

- 6. De religieuze minderheden hebben recht op respect van hun overtuigingen en hun godsdienstpraktijken. Zij hebben eveneens recht op plaatsen voor de eredienst en hun stichters en hun symbolen die zij als heilig beschouwen mogen op geen enkele wijze voorwerpen worden van spot of van belachelijk maken.

- 7. Als katholieke en moslim gelovigen , zijn wij ons bewust van het gebod en de noodzaak te getuigen van de transcendente dimensie van het leven, door een spiritualiteit die gevoed wordt door het gebed, in een wereld die meer en meer geseculariseerd en materialistisch wordt.

- 8. Wij bevestigen dat geen enkele godsdienst noch haar leerlingen uit de samenleving mogen gebannen worden. Iedereen moet in staat zijn zijn onmisbare bijdrage te leveren tot het welzijn van de maatschappij, meer bepaald in dienst van de meest behoeftigen.

- 9. Wij erkennen dat de schepping van God , in de verscheidenheid van haar culturen, beschavingen, talen en volkeren, een bron van rijkdom is en bijgevolg nooit een bron van conflicten mag worden.

- 10. Wij zijn ervan overtuigd dat de katholieken en de moslims de plicht hebben te voorzien in een degelijke vorming van hun respectievelijke leden op het gebied van de menselijke, burgerlijke, religieuze en morele waarden, en een exacte informatie te bevorderen in verband met de godsdienst van de andere.

- 11. Wij belijden dat katholieken en moslims ertoe geroepen zijn instrumenten van liefde en van harmonie te zijn tussen de gelovigen, en voor de hele mensheid, door af te zien van elke verdrukking, elk agressief geweld, elk terrorisme, meer bepaald als dit gepleegd wordt in naam van de godsdienst, door het princiep van de rechtvaardigheid voor allen op het voorplan te zetten.

- 12. Wij doen een oproep aan de gelovigen opdat ze zouden werken aan een ethisch financieel systeem, waarin de regelende mechanismen rekening zouden houden met de situatie van de armen en de minder begunstigden, zowel de individuen als de naties die schuldenlasten dragen. We doen een beroep op de meest begunstigden van de wereld dat zij aandacht zouden hebben voor de situatie van degenen die strenger beproefd worden door de huidige crisis van de voedselproductie en van de voedselverdeling, en we vragen aan de religieuze gelovigen van alle benamingen en aan al de personen van goede wil samen te werken om het lijden te verlichten van degenen die honger hebben en om de oorzaken daarvan weg te nemen.

- 13. De jongeren zijn de toekomst van de religieuze gemeenschappen en van de maatschappijen in hun geheel genomen. Zij zullen meer en meer in multiculturele en multireligieuze maatschappijen leven. Het is van essentieel belang dat zij goed gevormd worden in hun eigen religieuze tradities en goed geïnformeerd worden over de andere culturen en godsdiensten.

- 14. We zijn tot een akkoord gekomen om de mogelijkheid te onderzoeken om een permanent katholiek en moslim comité in te stellen om de antwoorden te coördineren op de conflicten en op andere hoogdringende situaties en ook om een tweede seminarie te organiseren in een land met een moslim meerderheid, dat nog moet bepaald worden.

Alle deelnemers hebben dankbaarheid aangevoeld tegenover God voor de gave van deze tijd samen en voor de verrijkende uitwisseling.
Op het einde van het seminarie, heeft Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI de deelnemers ontvangen en hij heeft zich tot de groep gericht, na de toespraak van Professor Dr. Seyyed Hossein Nasr en van Z.E. De Groot Moefti Dr. Mustafa Cerif.

Alle aanwezige personen hebben hun voldoening uitgesproken voor de resultaten van het seminarie en hun verwachtingen van een vruchtbare latere dialoog.

* * *

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 241 / 663727

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License