missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

TIJD VAN DE SCHEPPING 2018
De gave van de wijsheid doorgeven

zaterdag 15 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
TIJD VAN DE SCHEPPING 2018

De gave van de wijsheid doorgeven


Liturgische en Bijbelse teksten

Derde week :
van 16 tot 22 september

De viering van de tijd van de schepping, die haar oorsprong vindt in de orthodoxe traditie, werd overgenomen door de Wereldraad der Kerken en aanbevolen aan de Katholieke Kerk door Paus Franciscus. Gedurende de derde week bezinnen we ons over de schepping als teken van de oneindige wijsheid van God. We worden uitgenodigd deze wijsheid te erkennen, deze te verinnerlijken en deze aan anderen door te geven.

[fond or]LITURGISCHE GEBEDEN – DANKZEGGING[/fond or]

Heer God, wees geloofd, gij zijt de levensadem, die ons geschapen heeft en ons elke dag draagt;
Gij, onze gezel en meester van wijsheid, gij zijt met ons, wanneer wij op weg zijn of op rust;
Gij, Heer, zijt onze hoop en onze kracht;
Uw genade werkt in alle dingen en op alle plaatsen;
De horizon en de diepte van uw geheimen gaan ons begrip te boven;
Uw aanwezigheid verzacht onze honger naar het levensbrood en onze dorst naar levend water;
Uw schepping schenkt ons een nieuwe kracht en vervult ons hart met vreugde en met dankzegging;
Geloofd zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloofd zij God nu en elke nieuwe dag. AMEN

[fond or]BIJBELSE TEKSTEN EN OVERWEGINGEN[/fond or]

- De waarschuwing van de wijsheid misprijzen leidt naar het ongeluk (Spreuken 1,20-33)

“De wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar lied, ze laat zich horen bij de poorten. Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie spotters blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis? Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik jullie mijn hand reikte, nam je jet niet aan. Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping heb je genegeerd. Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende.
Wanneer de ellende op je afkomt als een storm, ongeluk als een onweer over je losbarst, leed en nood je treffen… Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.”

Voor de eerste keer wordt de wijsheid van God beschreven als een vrouw. Zij moedigt iedereen aan een goed leven te leiden. En zij verwittigt van de gevolgen van een onredelijk gedrag. Wanneer het onheil neerkomt, dan is het te laat. Wij kennen sinds lang de waarschuwingen gebaseerd op de kennis van het veranderen van het klimaat. En toch blijven we verder leven en handelen zoals altijd. Degene die domweg leeft zal de verschrikking oogsten.

- De Wijsheid van boven, is vredevol, zacht en verzoenend (Jac. 3,13-18)

“Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij een dergelijke aanspraak waar maken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijsheid en zachtmoedigheid. Indien ge echter in uw hart bittere na-ijver koestert en gevoelens van zelfzucht, laat dan die grootspraak die in strijd is met de waarheid achterwege. Die wijsheid komt niet van boven, zij is aards, ongeestelijk, ja duivels. Want waar na-ijver en twist heersen, daar treft men ook oproerigheid aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, inschikkelijk, volgzaam, rijk aan barmhartigheid, en vruchten van goede daden, onpartijdig en ongeveinsd.”

  In het verleden, wilden mensen vol van idealen een rechtvaardige en vredevolle wereld maken en men bereikt, uiteindelijk, het tegengestelde : oorlogen, vernielingen, een immens lijden. Zij wilden hun goede bedoelingen realiseren met slechte middelen, met macht en wreedheid, met sluwheid en leugens. Hun harten waren vervuld met een “aardse, wereldse, duivelse wijsheid”, met dorst naar macht en gedachten van concurrentie. Alleen de “wijsheid van boven” kan het blijvend goede realiseren. Die wijsheid die God geeft, heilig, vredevol, waarachtig, zoals God Zelf. Degenen die zich inzetten voor het Rijk van God, voor een rechtvaardige en vredevolle wereld, moeten de wijsheid van boven cultiveren en de andere “besmetten” door hun woord en hun voorbeeld.

[fond or]INFO[/fond or]

* Steekkaart uitgewerkt door P. Wolfgang Schonecke / Netzwerk Afrika Deutschland:
        www.netzwerkafrika.de
* Bron en andere teksten in het Engels :
        www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
* Tekening : Zr. Johanna Senn CPS
* Vertaling van Duits naar Frans : P. Alois Schmid
* Andere interessante sites :
        https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
        https://eglisesvertes.ca/