missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam

Wegen van bekering

Dossier : Islam in België – nr. 5
donderdag 5 februari 2009 door D.F. (Vertaling), Jan Geypens

Het doopsel in het openbaar, door paus Benedictus XVI gedurende de Paaswake 2008, van Magdi Christiano Allam, die zich van de islam naar het christendom bekeerde, is niet ongemerkt voorbijgegaan in de wereld in het algemeen en heeft zelfs voor enige beroering gezorgd in de moslimwereld. Nochtans zijn er heel wat meer bekeringen dan men denkt van de islam naar het christendom in Europa evenals in België. Maar, om de bekeerlingen bijkomende moeilijkheden te besparen, blijven de Kerken diskreet en geven zij liever geen cijfers. De moslimwereld, integendeel, afficheert graag het aantal bekeerlingen en als het een belangrijke persoonlijkheid betreft, dan viert de moslim-gemeenschap de gebeurtenis als een overwinning. Zo hebben zich, volgens het Moslim Centrum Abdelkader in Brussel, in het jaar 2004, 400 Belgische burgers tot de islam bekeerd. Er wordt gezegd dat de belangstelling vergroot is sinds de aanslagen van 11 september, omdat de bekeerlingen een ander beeld van de islam hadden ontdekt dan dat wat door de media werd weergegeven. Onder de bekeringen telde men 300 vrouwen, zonder dat men hierbij enige uitleg kon geven. Maar er wordt ontkend dat het enkel over huwelijken zou gaan, want een moslim mag huwen met een vrouw die geen moslim is. Voor een niet-moslim die met een moslim vrouw wil huwen is dat anders, want daar ligt dikwijls een Romeo-Julia aan de basis. Maar er zijn ook meer verheven motieven zoals we verder zullen zien.

Tegenwoordig, wanneer iemand, zelfs na een eerlijk zoeken, van godsdienst verandert, wordt hij door de gelovigen van de gemeenschap die hem ontvangt beschouwd als iemand die de ware weg (muhtadï) gevonden heeft, en dat terwijl hij door de gelovigen van de gemeenschap die hij verlaat gezien wordt als een apostaat of afvallige (mtourni, murtadd). Bijgevolg, zeggen dat de ene of de andere door God geroepen is om deze beslissing te nemen, is dat dan niet beweren dat God zich aan één zijde van de grens bevindt? Christenen noch moslims mogen God herleiden tot wat hun menselijke gedachten van Hem begrijpen . Wil God de overwinning van de islam? Wil God de overwinning van het christendom? Het antwoord op deze twee vragen is ongetwijfeld “neen”. Daardoor willen we zeggen dat God niet ten dienste staat van onze kleine aangelegenheden, en zijn heerlijkheid bestaat er niet in een gemeenschap te laten zegevieren over een andere. Dat zou alleen maar een collectieve hoogmoed zijn van onzentwege.

Ja, de christenen zoals de moslims, geloven dat God elke mens roept om de Waarheid te kennen, en zichzelf te geven in de aanbidding en de gehoorzaamheid.

 In het diepste van de gewetens!

De moslim kan ervan overtuigd zijn dat de islam de enige ware openbaring is. Hij bidt God ‘hem te leiden op de rechte weg’ . Zo gelooft ook de christen dat Christus de enige verlosser is van alle mensen. Hij bidt Christus, hij weet zich door Christus bemind, vergeven, geleid naar de Vader. Daarin bestaat zijn roeping.

Het schijnt nochtans dat sommigen – christenen of moslims – er niet toe komen zich zo bevestigd te voelen in hun geloof. Waarom? Soms werd hun gevoeligheid gekwetst in hun godsdienst van oorsprong zodat de opgeroepen herinneringen in hen alleen maar pijn en opstandigheid wakker maken. Andere malen, hebben zij de leerstellingen van hun godsdienst zo slecht begrepen dat de woorden, de gebaren van die godsdienst, zoals zij deze aanvoelen in hun hart, de waarheid van God vervormen. Voor een zeker aantal moslims is het de gewelddadigheid van de islam die hen ervan afkeert. Deze woorden zijn voor hen in geweten onaanvaardbaar. Dikwijls ook, stemt hun persoonlijke gevoeligheid niet oerveen met het bijzonderste accent van hun godsdienst van oorsprong. Elke godsdienst heeft ook sterke punten, waarheden waarop zij de nadruk legt terwijl zij andere dimensies als secondair beschouwt. Dat verandert trouwens volgens de tijdperken en de landen. Dit wil niet zeggen dat hun godsdienst van oorsprong alleen maar een leugen was. Dat bewijst ook niet dat hun nieuwe godsdienst de enige ware is. Dat wil zeggen dat er, voor hen, een moment is waarop die nieuwe godsdienst hun toegelaten heeft de roep van God te horen zoals ze deze niet hadden kunnen waarnemen in de andere.

Deze gelovigen kennen dus een onbehagen dat ze zichzelf niet altijd kunnen uitleggen. Hoe meer ze zoeken, hoe meer ze bidden, des te meer voelen ze zich geblokkeerd in hun geloof. Wanneer zij een andere godsdienst ontmoeten, dan gebeurt het soms dat de weg van God van deze godsdienst hun als meer waar overkomt, als vredevoller, dan wat ze tot dan toe hadden begrepen. Wanner zij bidden om geleid te worden, dan is er iets in hen dat de Waarheid, de roep van God lijkt te herkennen. Ze beantwoorden eraan. Elke roep wordt door elkeen ontcijferd en geïnterpreteerd op een unieke wijze. Welke ook onze geloofsovertuigingen zijn, deze stappen hebben het recht gerespecteerd te worden. Deze mogen niet uitgebaat worden om propaganda te maken. Deze stappen mogen niet vervormd noch bezoedeld worden in naam van een zekere contra-propaganda.

Het is zeker dat er ook mensen zijn die van godsdienst veranderen en die moslim of christen worden zonder aan enige innerlijke roep te beantwoorden, maar wel om redenen die min of meer niet te bekennen zijn. Mohammed zelf heeft er dergelijke ontmoet bij het begin van de islam en hij heeft tegenover hen gereageerd door hen “hypocrieten” te noemen, en door hen eraan te herinneren dat ze God niet mogen bedriegen. De daden hebben de waarde van de intenties. Overigens is er een vers van de Koran dat zegt: “Geen dwang voor wat de godsdienst betreft’”.

 De godsdienstvrijheid in de islam!

In de slotverklaring van het Eerste Seminarie van het “CATHOLICO-MOSLIM FORUM” dat in Rome gehouden werd in november 2008, kan men onder nr. 5 in verband met de godsdienstvrijheid lezen: “De authentieke liefde van de naaste sluit de eerbied in voor de persoon en zijn keuzes in de domeinen van het geweten en van de godsdienst.” Voor de christenen betekent die tekst duidelijk dat het niet enkel gaat om de vrijheid van eredienst gaat, maar ook om de vrijheid van godsdienst te veranderen. Maar dan moet men zich de vraag stellen: wat betekent deze tekst precies voor een moslim in ’t algemeen? De godsdienstvrijheid is uitgeroepen geweest door moslims in verschillende internationale verklaringen maar moet dikwijls begrepen worden binnen de grenzen van de islam. Meer bepaald, voor de meeste moslimleraars roept het recht om van godsdienst te veranderen het begrip op van “vrijheid in enkele richting” , waarvan de ingang vrij is maar de uitgang verboden.

De apostasie (of afvalligheid) kon traditioneel met de dood bestraft worden. Het is waar dat de doodstraf voor ‘afvalligheid’ van het moslimgeloof in de traditie slechts zeer zelden werd uitgesproken. Men kent gevallen in Iran en in Soedan. De apostasie wordt niet formeel erkend, in het rechtssysteem van de moslim Staten, als een criminele daad. Maar, wanneer zij zich tot een andere godsdienst bekeren, mogen de bekeerlingen zich verwachten aan zware gevolgen overal in de moslimwereld. Niet alleen aan sociaal misprijzen, maar aan allerhande sancties op het vlak van het burgerlijk recht of zelfs van het strafrecht.

Zij die van de islam komen ontmoeten een zeker wantrouwen vanwege de christenen. In Nederland, in 2008, heeft Ehsan Jami degenen willen samenbrengen die de islam hadden verlaten, maar de leden van zijn groep ondergingen al te veel bedreigingen.

Nochtans is de bekeerling een unieke getuige van de dialoog!

DOSSIER: de Islam in België (5)
door J. Geypens, mafr
voor de Groep „RENCONTRE”,
(Bijvoegsel aan Nuntiuncula nr. 654 – februari 2009)


Bronnen:

  • J-M.Gaudeul ’Appelés par le Christ’ CERF ;
  • Ibn Warraq ’Weg uit de islam’ Meulenhof, Amsterdam.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 793 / 930063

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License