missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
USA - Moslimwereld

EEN NIEUWE START

Toespraak van Barack Obama in Caïro
woensdag 10 juni 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

De Amerikaanse president BARACK OBAMA heeft op 4 juni 2009 een uiteenzetting gegeven aan de universiteit Al Azhar van Caïro (Egypte) waarin hij een nieuwe start met de moslims over heel de wereld warm aanbeveelt.

Uittreksels

“… de spanningen werden gevoed door het kolonialisme dat vele moslims beroofd heeft van rechten en kansen om te slagen…”

“… De veranderingen van grote omvang die voortgekomen zijn uit de moderniteit en de mondialisering hebben vele moslims ertoe aangezet in het Westen een vijandig element te zien tegenover de tradities van de islam.”

“Zolang onze relatie bepaald zal blijven door onze verschillen, zullen we macht geven aan degenen die haat zaaien en niet de vrede, en die het conflict aanmoedigen in plaats van de samenwerking… Het is de cyclus van het wantrouwen en van de onenigheid die doorbroken moet worden.”

Al Azhar“Ik ben naar Caïro gekomen om naar een nieuwe start te zoeken…, een start gevestigd op het wederzijds belang en het wederzijds respect… Amerika en de islam stemmen met elkaar overeen en voeden zich door gemeenschappelijke princiepen, namelijk de echtvaardigheid en de vooruitgang, de verdraagzaamheid en de waardigheid van elk menselijk wezen.”

“… we moeten openlijk aan elkaar zeggen wat we in ons hart bewaren en dat we maar tot uitdrukking brengen achter gesloten deuren. We moeten instemmen met een volgehouden inspanning om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren; elkaar wederzijds te respecteren en een terrein van overeenstemming na te streven. ” Zoals de Heilige Koran het zegt: ‘Vrees God en zeg altijd de waarheid’ .”

“… De vrijheid in Amerika is onafscheidbaar van die om zijn godsdienst te beoefenen. Dat is de reden waarom men op ons territorium meer dan duizend tweehonderd moskeeën kan tellen. Dat is de reden waarom de regering van de Verenigde Staten beroep doet op de gerechtshoven om de rechten van de vrouwen en van de meisjes te beschermen om de hijab (sluier) te dragen en om degenen te straffen die hun dit recht ontzeggen. De twijfel is niet toegestaan: de islam maakt wel degelijk deel uit van Amerika… We streven allen hetzelfde na: in vrede en veiligheid leven; studies doen en in waardigheid werken; van onze familie, van onze gemeenschap en van onze God houden. Dat is het wat we gemeenschappelijk hebben. Dat is de hoop van heel de mensheid.”

“De geschiedenis van de mensheid is maar al te dikwijls van naties en stammen – en, geven we toe, van godsdiensten – die elkaar onderwerpen en hierbij alleen hun eigen belang nastreven. Maar in dit nieuwe tijdperk, is een dergelijke houding zelfvernietigend. Als men oog heeft onze onderlinge afhankelijkheid, dan is elke wereldorde die een land of een groep individuen verheft ten koste van een ander onvermijdelijk tot mislukking gedoemd. Welke ook onze opinie zij over het verleden, we moegen ons daarin niet laten opsluiten. We moeten onze problemen regelen door tussenkomst van het partnerschap en onze vooruitgangen met elkaar delen. Men moet daaruit niet besluiten dat we zouden moeten doen als we de bronnen van onze spanningen niet zouden kennen. Het is het omgekeerde dat ons wordt voorgesteld: we moeten onze spanningen radicaal aanpakken.”

(in verband met het gewelddadig extremisme onder al zijn vormen)

“In Ankara heb ik duidelijk laten weten dat Amerika niet in oorlog is met de islam en dat ook nooit zal zijn. We zullen, daarentegen, voortdurend in botsing komen met de gewelddadige extremisten die een grote bedreiging doen wegen op onze veiligheid. Omdat wij verwerpen wat de mensen van alle geloofsbelijdenissen verwerpen: het vermoorden van mannen, vrouwen en onschuldige kinderen… Ongetwijfeld, moet niemand onder ons die extremistische elementen verdragen. Zij hebben doden doen vallen in vele landen. Zij hebben mensen van alle godsdiensten gedood – en vooral moslims. Hun acties zijn onverzoenbaar met de rechten van de mens, de vooruitgang van de naties en de islam. De Heilige Koran leert ons dat iemand die een onschuldige doodt de hele mensheid doodt, en dat wie iemand redt, de hele mensheid redt. Het ingeworteld geloof van meer dan een miljard bewoners van de planeet is zoveel uitgebreider dan de enge haat van enkelen…”

(in verband met de godsdienstvrijheid)

“De islam heeft een traditie van verdraagzaamheid waarop men fier is. We stellen dat vast in de geschiedenis van Andaloezië en van Cordoba gedurende de Inquisitie. Ik heb dat rechtstreeks vastgesteld gedurende mijn kinderjaren in Indonesië, waar de vrome christenen in het openbaar hun godsdienst beleden in een land dat overwegend moslim is. Dat is de geest die we vandaag nodig hebben. De inwoners van alle landen moeten vrij zijn hun godsdienst te kiezen en te beleven volgens de overtuiging van hun geest, van hun hart en hun ziel. Deze verdraagzaamheid is essentieel opdat de godsdienst zich zou kunnen ontplooien, welnu deze wordt bedreigd op verschillende manieren.

Bij sommige moslims stelt men vast dat zij, spijtig genoeg de neiging hebben slecht gebruik te maken van hun eigen geloofsovertuiging en zo de overtuigingen van de andere verwerpen. Men moet de rijkdom van de godsdienstige verscheidenheid steunen, of het nu de Maronieten in Libanon betreft of de Kopten in Egypte. En om eerlijk te zijn, er moet ook een einde worden gesteld aan de meningsverschillen tussen de moslims, want de verdeling tussen de sunnieten en de chiïeten hebben tragische geweldplegingen veroorzaakt, meer bepaald in Irak.

De godsdienstvrijheid speelt een cruciale rol om de mensen toe te laten in harmonie samen te leven. We moeten altijd de manieren onderzoeken waarop we deze verdedigen… Het is belangrijk dat de westerse landen vermijden de moslims te verhinderen hun godsdienst te beoefenen zoals zij het wensen, bijvoorbeeld, door op te leggen wat een moslim vrouw zou moeten dragen (het betreft hier de kleding). In één woord, we mogen de vijandigheid tegenover de godsdienst niet verbergen onder de mom van liberalisme.

In feite, zou het geloof ons moeten verenigen . Dat is de reden waarom we bezig zijn nieuwe programma’s van gemeenschapsdienst te scheppen in Amerika die christenen, moslims en joden samenbrengen. Dat is eveneens de reden waarom we ons verheugen over sommige initiatieven zoals de interreligieuze dialoog van koning Abdallah van Saoud Arabië en het leiderschap van Turkije in de Alliantie van de beschavingen. Doorheen de wereld, kunnen we de dialoog omvormen tot een interreligieuze dienst zodat de bruggen tussen de mensen tot acties leiden ten gunste van onze gemeenschappelijke menselijkheid, of het nu gaat over de bestrijding van de malaria in Afrika of om hulp te bieden na een natuurramp."

(in verband met de rechten van de vrouwen)

“Ik verwerp de opinie van sommigen volgens dewelke een vrouw die ervoor kiest zich het hoofd te bedekken op één of andere wijze minder gelijk is, maar ik ben ervan overtuigd dat een vrouw aan wie men de opvoeding ontzegt, ook haar gelijkheid ontnomen wordt. En het is geen toeval als de landen waar de vrouwen een goede vorming krijgen waarschijnlijk ook heel wat grotere welvaart kennen.
Ik houd eraan één ding te preciseren: de kwesties in verband met de gelijkheid van de vrouwen zijn absoluut geen aangelegenheid die alleen maar de islam betreft. In Turkije, in Pakistan, in Bangladesh en in Indonesië hebben we landen gezien met een moslim meerderheid, die een vrouw kozen aan hun hoofd, terwijl de strijd voor de gelijkheid van de vrouwen verder gaat in menig opzicht van het Amerikaanse leven, in de landen van heel de wereld… Ik geloof niet dat de vrouwen dezelfde keuzes moeten maken als de mannen om hun gelijkheid te verzekeren, en ik respecteer degenen die ervoor kiezen hun traditionele rol te volgen. Maar dat zou hun persoonlijke keuze moeten zijn…”

(besluit)

“… We delen deze planeet met elkaar gedurende een korte tijd. Het is aan ons te beslissen of we de tijd doorbrengen met ons te concentreren op wat ons scheidt, ofwel of we ons inzetten om te doen wat nodig is – op een duurzame wijze – om een terrein van overeenstemming te vinden, om ons te concentreren op de toekomst die wij verlangen voor onze kinderen, en om de waardigheid van alle mensen te respecteren. Dat alles is niet eenvoudig. Het is gemakkelijker zich in een oorlog te storten dan de vrede op te bouwen. Het is gemakkelijker de andere verwijten toe te sturen dan zichzelf te onderzoeken; het is gemakkelijker te zien wat ons onderscheidt, eerder dan wat we gemeenschappelijk hebben. Maar men moet de goede weg kiezen, en niet de gemakkelijkste. Er bestaat een essentiële regel die alle godsdiensten onderspant: die van de anderen te behandelen zoals wijzelf graag zouden behandeld worden . Deze waarheid staat hoger dan alle naties en volken. Dat is een geloofsovertuiging die niet nieuw is, die niet blank, niet zwart en niet gebruind is, die noch christelijk noch moslim noch joods is. Dat is een geloof die de wieg van de beschaving heeft bezield en dat nog klopt in het hart van miljarden mensen. Dat is het geloof in de andere en dat is het wat me vandaag naar hier gebracht heeft. Wij hebben de macht en de mogelijkheid om de wereld op te bouwen waarnaar we verlangen, maar alleen als we de moed hebben een nieuwe start te nemen, terwijl we in de geest behouden wat geschreven werd.

De Heilige Koran zegt ons: “O mensen! Wij hebben u man en vrouw geschapen, en Wij hebben van u naties en stammen gemaakt, opdat ge u onder elkaar zoudt kennen.”

De Talmud zegt ons: “Heel de Torah heeft als doel de vrede te bevorderen.”

De Bijbel zegt ons: “Zalig de vredestichters: zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

De bewoners van de wereld kunnen in vrede samenleven. We weten dat dit de visie is van God. Het is nu onze taak op deze aarde. Ik dank u en de vrede van God zij met u…”

(de volledige tekst: http://topactu.net/?p=242 )

Reacties

Talrijke media hebben zich over deze toespraak gebogen. Allen zijn verplicht te erkennen dat er een nieuwe wind waait in het Witte Huis.

- Vaticaan, 5 juni 2009: De Osservatore Romano heeft de toespraak van Obama “sterk gewaardeerd”. Die tussenkomst in Caïro werd als “zeer belangrijk” beoordeeld voor de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de moslimwereld, maar ook in een perspectief van internationale vrede.

- De moslim site islamonline: “De toespraak van Obama tekent het einde van het tijdperk van 11 september.”

- Aljazeera English roept een Obama op die “de moslimwereld wil veranderen”.

- In Washington Post, door imam Feisal Abdul Rauf: “Zijn toespraak heeft een grote verandering getekend in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Obama doet een rechtstreekse oproep aan de godsdienst om de vrede op te bouwen in de wereld, het Israëlo-Palestijnse conflict op te lossen, een einde te stellen aan de nucleaire spreiding en aan het terrorisme.”

- Le Monde onderstreept dat Obama “de schuldenlast van de beschaving erkent aan de islam”.

- The Time Magazine (UK) spreekt van een “Making of a Prophet” (verwezenlijking van een Profeet).

- De Bild en Corriere della Serra spreken van “vrede” en van “verzoening”.

- Tariq Ramadan (www.tariqtamadan.com) zet ons aan (met alle gebruikelijk voorbehoud) om Obama bij zijn woorden te nemen. Hij zegt dat Obama “een visie uitdrukt die zowel positief als veeleisend is”. Tariq pleit als antwoord voor een wederzijdse verandering van de moslims. “Het is dwingend dat de moslims Obama bij zijn woorden nemen en, in plaats van een passieve houding aan te nemen of die van slachtoffer, bij te dragen tot een betere wereld door zelfkritisch en kritisch te zijn, nederig en ambitieus, coherent en open”.

- Fouad Bahri, schrijver (8 juni 2009) spreekt van de droombeelden van de Obamania:

  • “Op politiek vlak, zijn de quasi totaliteit van de regeringen van de moslimwereld autocratisch, dictatorlaal en voor een groot deel ervan, in totale verplichting van trouw en gehoorzaamheid aan de Verenigde Staten.
  • Op economisch vlak, zijn ze aangetast door de corruptie, het cliëntelisme, verzwakt door een klaarblijkelijke afhankelijkheid van hun koolwaterstoffen en de afwezigheid van nodige hoeveelheid verbruiksgoederen, meer bepaald de voedingswaren… een wereld die zich verrijkt, maar zonder te herverdelen.
  • Op cultureel vlak, is de moslimwereld globaal genomen nog altijd in slaap. Zolang zij niet de sleur doorbreken van de geschiedenis waarin zij weggevlucht zijn, zullen zij blijven wat zij zijn: de knechten van zijn ontwikkeling, die zij zullen ondergaan zonder er deel aan te nemen.”

En Fouad zegt dan: “Wat moet er gezegd worden over de toespraak van Obama? Niets, precies. Er is helemaal niets te zeggen over de toespraak van Obama”. “Van de Obamania naar het scepticisme. Deze plicht van scepticisme lijkt ons overigens bevestigd door de eerste feiten, de enige werkelijke indicatoren van de politiek. En niets lijkt erop te wijzen dat die van de Verenigde Staten veranderd zou zijn.” Fouad maakt allusie op Guantanamo, op de folteringen gepleegd door de Amerikaanse militairen, zonder rechtsvervolgingen, verbod van foto’s te publiceren, op de blinde bombardementen in Afghanistan, enz…

Antwerpen, 8 juni 2009.
G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 296 / 1034391

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License