missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 03-11

donderdag 10 maart 2011 door G.Verbist, mafr.

[vert]Een christelijke kijk op de WEDERKERIGHEID[/vert]


(Samenvatting van de conferentie van Ignace Berten OP., Louvain-la-Neuve 12/02/2011)

[marron]Namens wat kunnen de moslims bij ons de opbouw van moskeeën opeisen, terwijl er in hun eigen landen geen enkele werkelijke godsdienstvrijheid bestaat ? Hier laten we voortdurend alles toe, terwijl zij niets toelaten ![/marron]

- [bleu marine]Evangelische benadering -[/bleu marine]

De wederkerigheid als criterium is expliciet in vraag gesteld door Jezus. De eisen van Jezus zijn radicaal: [bleu] Luc 6, 27-34. [/bleu] [1]
De tekst zegt ons eerder: zelfs als het om een vijand ging, zou men… a fortiori als het geen vijand is. Het Evangelie roept ons duidelijk op om [bleu] het argument van de wederkerigheid [/bleu] te overstijgen als criterium dat de antwoorden bepaalt die we mogen en moeten geven aan verzoeken die ons gedaan worden door moslims.

Verder verwijst het gebod van de liefde ons naar de vraag die aan Jezus gesteld werd: [bleu] “Wie is mijn naaste?” [/bleu] De parabel van de Bermhartige Samaritaan zegt ons dat de kring van degenen die ik geroepen wordt te erkennen als mijn naaste zich niet beperkt tot deze die mijn gelijke is, of, a fortiori, degene die denkt zoals ik. In zekere zin, verwijst de vraag van de wederkerigheid ons ook naar de vraag: “Wie is mijn naaste”, en in dit verband: [bleu] welke plaats ben ik bereid te maken voor de andere. [/bleu]

[vert] Dus, de taal van de wederkerigheid, als voorafgaande vereiste voor de ontmoeting van een verzoek van een andere, kan geen enkel evangelisch fundament vinden. [/vert]

- [bleu marine]Benadering vanuit de interculturele en interreligieuze dialoog -[/bleu marine]

De dialoog vergt waarheid. Deze veronderstelt dat men in staat zou zijn [bleu] werkelijk naar elkaar te luisteren in de verscheidenheid [/bleu] en dat men ook de moeilijke kwesties zou kunnen aanraken. In de interpersoonlijke dialoog, zullen vele moslims zeggen dat zij niet akkoord gaan met de politiek van hun land van oorsprong, maar… dikwijls is er het stilzwijgen van de meerderheid van de moslimverenigingen of –instellingen in verband met de mensenrechten en van de godsdienstvrijheid… Maar wanneer sommigen zich uitdrukken, geven de media daaraan weinig weerklank. De toon van verwijt kan tot niets leiden. Er is een welwillende houding nodig.

Wij, als Westerlingen en als christenen, moeten ook de waarheid maken over onze historische verhouding met de moslimlanden. Al te gemakkelijk zijn er twee gewichten, twee maten. Men vraagt aan de moslimwerklieden hier bij ons wat men niet vraagt aan de Westerlingen in hun landen ginder. Een ingangsdeur kan [bleu] de gulden regel [/bleu] zijn, die zich praktisch uitdrukt in alle godsdiensten : “Doe niet aan iemand anders wat ge niet wenst dat hij aan u zou doen” [bleu] “Doe aan iemand anders wat ge wenst dat hij aan u zou doen” ,[/bleu] in positieve vorm, die men zowel in het Evangelie en in de Koran terugvindt.

[vert] Wat kunnen we samen doen, christenen en moslims hier, om de situatie te verbeteren van de moslims hier en van de christenen ginder ? [/vert]

- [bleu marine]Politieke benadering -[/bleu marine]

Er is een universaliteit van de mensenrechten, zelfs als men kan aannemen dat in de formuleringen ervan het kernmerk is van de westerse geest.

ARTIKELS die deel uitmaken van de gemeenschappelijke niet onderhandelbare sokkel zijn : de artikels in verband met [bleu] de godsdienstvrijheid [/bleu] :

 • vrijheid om al dan niet aanhankelijk te zijn aan de godsdienst van zijn keuze;
 • keuze om van godsdienst te veranderen of deze te verlaten;
 • vrijheid om in het openbaar de eredienst uit te drukken;
 • verwerping van elke discriminatie in de burgerlijke en politieke rechten om reden van zijn godsdienstige aanhang.

Wij kunnen niet aanvaarden dat de charia zou geplaatst worden boven de fundamentele burgerlijke en politieke rechten.

Een recent voorbeeld : de Noorse regering heeft de toelating geweigerd om een moskee te bouwen bij hen in de mate deze gefinanceerd zou worden door Saoedi-Arabië, met als argument: “de toestemming zou paradoxaal zijn zolang het vestigen van een christelijke gemeenschap in Saoedi-Arabië beschouwd zal worden als een misdaad”.

Onze regeringen van de Europese Unie in haar geheel genomen zijn te schuchter als het om economische en commerciële belangen gaat: men heeft een openbaar discours over de universele verdediging van de mensenrechten, maar in de praktijk... industriele en commerciele belangen !

[vert] Een wettige vraag van wederkerigheid zal maar geloofwaardig zijn als onze politiek een beetje meer coherent zou zijn. [/vert]

- [bleu marine]Besluit -[/bleu marine]

HET EVANGELIE is zowel edelmoedig als veeleisend: de roep ervan past niet altijd goed bij het politieke realisme, dat gericht is op de efficiëntie en de aanvraag. Tegenstrijdigheid ? Ongetwijfeld neen, maar zeker spanning. Spanning eveneens tussen het universele karakter van de mensenrechten en de wisselvalligheden van de situaties en van het mogelijke. [bleu] De kwestie van de wederkerigheid [/bleu] situeert zich [bleu] in het hart van deze spanning [/bleu].

[vert] Deze vaststelling nodigt uit zowel tot de openheid als tot de waakzaamheid. Ook de naïviteit vermijden. [/vert]

[marron]XVXVX[/marron]

- [bleu marine]Godsdienstvrijheid en wederkerigheid -[/bleu marine]

“In de ralaties tussen christenen en degenen die andere godsdiensten pratikeren is het principe van wederkerigheid van groot belang. Het gaat hierbij niet over een houding die alleen maar opeisend zou zijn, maar over een relatie gebaseerd op het wederzijds respect en op de rechtvaardigheid in de juridische en religieuze behandelingen”. “De wederkerigheid is ook een houding van het hart en van de geest die toelaat samen te leven en overal gelijke rechten en plichten te hebben. Een gezonde wederkerigheid stimuleert elkeen om “de advocaat” te worden van de rechten van de minderheden daar waar zijn eigen religieuze gemeenschap de meerderheid heeft.”

[mauve fonce] (Instructie ’Erga migrantes caritas Christi’ van de Pauselijke Raad, mei 2004).[/mauve fonce]

De vraag van de Kerk drukt eerder een vibrerende [bleu] wens [/bleu] uit. Maar dat betekent niet dat men zou moeten afzien van zijn morele en politieke verantwoordelijkheden en toegeven aan de passiviteit. Het [bleu] princiep [/bleu] blijft altijd van de arme en de kleine te beschermen die er nood aan heeft verdedigd te worden.

[mauve fonce](cfr. Benedictus XVI aan de leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 18 april 2008)[/mauve fonce]

__ornement.png__

Karen ARMSTRONG (°1944)

is één van de meest vooraanstaande en meest gelezen schrijvers over godsdienst. Van 1962 tot 1969 was ze lid van een Engelse Kloosterorde. Ze studeerde daarna in Oxford. Ze schreef al veel boeken over wereldreligies en is een vurig pleitbezorgster van interreligieuze dialoog en ontmoeting.

 • [bleu marine]PAS UITGEKOMEN BOEK : “Compassie” [/bleu marine] ,
  Uitg. DE BEZIGE BIJ. Amsterdam.2011. 237 blz. 19,90 euro.

In het Nederlands is het vertaald als Compassie, wat meer gelijkt op medelijden. En dat is het niet. Barmhartigheid zou beter geweest zijn. Volgens de auteur hebben de verschillende religieuze en ethische tradities gemeen dat ze allemaal een belangrijke rol toekennen aan het begrip ‘compassie’. In de praktijk vinden ze elkaar in de gulden regel van de naastenliefde. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook niet aan een ander’. In onze geglobaliseerde wereld is iedereen onze buur geworden en de ‘gulden regel’ bijgevolg een dringende noodzaak. Ze ontwikkelt twaalf concrete stappen om te komen tot meer compassie, waarvan de laatste luidt ‘Heb uw vijanden lief’. [mauve fonce](Kerknet. 6/3/2011)[/mauve fonce]

 • [bleu marine]“De kwestie GOD” De toekomst van religie.[/bleu marine] Karen Armstrong.
  Uitg. De Bezige Bij. 2009. 510 blz. 22,50 euro.

In dit boek onderzoekt Armstrong de rol van religies en meer speciaal van godsbeelden doorheen de geschiedenis, sinds de prehistorie tot vandaag. Ze beschrijft de ontwikkeling ervan in onze moderne tijd, brengt de heersende vooroordelen en vooronderstellingen van gelovigen en niet gelovigen in kaart en gaat mogelijkheden na voor een nieuwe manier van geloven. Ze concentreert zich daarbij op christendom, jodendom en islam, maar refereert ook aan boeddhisme, hindoeïsme en Chinese spiritualiteit. Ze slaagt erin de dynamiek van religieuze bewegingen doorheen de eeuwen weer te geven. Haar stijl is helder en vlot leesbaar. [mauve fonce](Van Tente)[/mauve fonce]

 • [bleu marine]“ISLAM” Geschiedenis van een wereldgodsdienst.[/bleu marine] Karen Armstrong.
  Uit. De Bezige Bij Achtste druk. 2009. 320 blz. 12,50 euro.

Geen religie wordt in onze tijd meer gevreesd en is vaker verkeerd begrepen dans de islam. In de verbeelding van het Westen is de islam synoniem aan vrouwenonderdrukking, burgeroorlog en terrorisme. Armstrong corrigeert deze visie. Op overtuigende wijze laat ze zien dat het snelst groeiende geloof ter wereld uiterst veelzijdig en complex is.

 • [bleu marine]“MOHAMMED”[/bleu marine] Karen Armstrong.
  Uitg. Anthos. Amsterdam. .Vijfde druk 2006. 414 blz. 12,50 euro.

“Ze respecteert haar onderwerp, ze is goed geïnformeerd zonder pedant te zijn, maar bovenal is Mohammed een leesbaar boek. Het is geslaagd omdat Armstrong Mohammed tot leven brengt als een compleet mens” [mauve fonce](The Economist. London).[/mauve fonce]

[marron]XVXVX[/marron]

- [vert]Waarschuwing voor groeiend POPULISME IN EUROPA -[/vert]

Tijdens de ontmoeting van delegaties van de Conferentie van de Europese Bisschoppenconferenties(CCEE) en de Conferentie van Europese Kerken(CEK) te Belgrado, tijdens de maand februari 2011, stond de [bleu marine] Europese integratie [/bleu marine] centraal. De orthodoxe metropoliet Emmanuel (voorzitter van de CEK) zei dat de Kerken zich engageren voor een menselijk en sociaal Europa, dat groot belang hecht aan de mensenrechten, vrede, rechtvaardigheid, vrijheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Hij waarschuwde ook voor de [bleu] sterke groei van het populisme in Europa, als gevolg van de economische en financiële crisis .[/bleu] Hij vroeg zich ook af wanneer Europa in staat zal zijn om [bleu] zich aan de multinationale en multiculturele werkelijkheid aan te passen .[/bleu] De christelijke wortels van Europa hoeven de integratie van andere volkeren niet in de weg te staan. De gedeelde waarden kunnen daarvoor juist een belangrijke voedingsbodem vormen. [mauve fonce](Kerknet. 20.02.2011)[/mauve fonce]

- [vert]“Hoofddoekverbod is signaal van overheid dat discriminatie oké is”[/vert]

zegt ons Yasmina Akhandaf(van Marokkaanse afkomst) medestichter ’Baas over eigen hoofd’, in [mauve fonce]De Morgen[/mauve fonce], bij gelegenheid van de Werelddag van de Vrouwen, 8 maart 2011.

“Veel mensen denken dat vrouwen in Vlaanderen gelijk zijn, maar vergeten de loonkloof... Mijn vader heeft keihard gewerkt in een fabriek, mijn moeder als poetsvrouw. Mijn grootouders zijn analfabeten die armoede hebben gekend. Ze weten dus maar al te goed hoe belangrijk onderwijs is. Mijn vader heeft het mij van kleins af gezegd: zorg dat je financieel onafhankelijk bent... Ik ben voorstander van quota voor topvrouwen om het glazen plafond te doorbreken. Tegelijkertijd legt de overheid ongefundeerde regels op die een hoofddoek verbieden in het onderwijs of op de werkvloer. Zo geef je als overheid met een voorbeeldfunctie het signaal dat discriminatie oké is.”

Er wonen 79.867 Marokkanen in België; 39.954 Turken; 30.768 Polen; 16.132 Congolezen uit de R.D.du Congo; 11.650 Russen. [mauve fonce](De Morgen, 8.3.2011.)[/mauve fonce]

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

[1Heb uw vijanden lief
27 ‘Tegen u die naar mij luistert, zeg ik: heb uw vijanden lief, wees goed voor wie u haten;
28 zegen wie u vervloeken, bid voor wie u uitschelden.
29 Als iemand u op de ene wang slaat, houd hem dan ook de andere voor; neemt iemand uw jas af, laat hem dan ook uw hemd nemen.
30 Als iemand u om iets vraagt, geef het hem, en als iemand iets van u neemt, vraag het niet terug.
31 Behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden.
32 Als u alleen uw vrienden liefhebt, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars hebben hun vrienden lief!
33 En als u alleen uw weldoeners goeddoet, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars doen dat!
34 En als u leent aan mensen van wie u hoopt iets terug te krijgen, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Zondaars lenen ook aan zondaars om evenveel terug te krijgen!


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 275 / 1059131

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License