missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes Juni 2011

Aanhangsel Nuntiuncula nr. 668 – juni 2011
maandag 6 juni 2011 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- Gelukzalige Johannes-Paulus II

 
“Ik heb altijd beschouwd dat het contact met de personen van verschillende religieuze tradities een belangrijk deel uitmaakte van mijn ministerie.”

Gedurende gans zijn pontificaat heeft Johannes-Paulus II zijn woord beleefd.

Aan de andere gelovigen stelt hij zich voor hetzij
- als pelgrim van vrede en van goede wil,
- hetzij als een broeder in menselijkheid en in de aanbidding van de Enige God,
- hetzij eenvoudig als vriend .

- Geen enkele godsdienst is een eiland !!

Wij zijn allen met elkaar betrokken. Het spirituele verraad van één van ons oefent een invloed uit op het geloof van allen. Vandaag is het religieus isolationisme een mythe !

Op welke basis elkaar ontmoeten? We ontmoeten elkaar op de eerste plaats als menselijke wezens die zoveel gemeenschappelijk hebben: een hart, een gelaat, een stem, de aanwezigheid van een ziel, allerlei vrees, een hoop, een mogelijkheid om vertrouwen te schenken, in staat zijn medelijden en begrip te hebben, in één woord, de verwantschap van menselijke wezens samen. Het komt erop aan het individu tegenover mij op te vatten als een persoon… van de solidariteit te delen die de onze is op het niveau van het zijn.

Een menselijk wezen ontmoeten is een gelegenheid om een voorgevoel te hebben van het beeld van God , de aanwezigheid van God. Volgens een rabbijnse interpretatie, zegt de Heer tot Mozes: “Daar waar ge het spoor ziet van het menselijke, daar sta ik tegenover u.”

Wanneer ik in gesprek ben met een persoon die een religieuze inzet heeft die verschilt van de mijne, ontdek ik dat we niet overeenstemmen met elkaar over dingen die voor ons sacraal zijn. Verdwijnt daarom het beeld van God van mijn aangezicht? Houdt God dan op tegenover mij te staan? Vernietigt het verschil van inzet de verwantschap van menselijke wezens? Vernietigt het feit verscheiden te zijn in verband met onze opvattingen van God datgene wat we gemeenschappelijk hebben, dit wil zeggen het beeld van God? (Rabbi Abraham Joshua Heschel)

“Elk waarachtig gebed wordt opgewekt door de Heilige Geest, die op een geheimvolle wijze aanwezig is in het hart van elke mens.” (Johannes-Paulus II))

- Het beheer van de erediensten

In de Verenigde Staten is de godsdienstigheid van de individuen massaal en er bestaat zelfs een burgerlijke godsdienst, draagster van een messiaanse visie van de natie.

Europa wordt eerder getekend door de dalende trend van geloofovertuigingen en praktijken, vooral bij de jongeren. Verder wordt Europa gekenmerkt door een secularisatie die zowel uit innerlijk pluralisme bestaat als uit verdraagzaamheid: alleen een minderheid van Europeanen beschouwen hun godsdienst als de enig ware.

De manieren van geloven en handelen in godsdienst worden verscheiden binnen elke belijdenis.
- Enerzijds, heeft men religieuze oriëntaties van confessionele restauratie en van het zich terugplooien op exclusieve en integralistische geloofsgemeenschappen.
- Anderzijds, heeft men een vlottende religiositeit, die slechts zwak normen voorschrijft en die zich vereenzelvigt met de verworvenheden van de moderniteit: rechten van de mens, vrijheid van geloof, individualisme, zelfontplooiing…

Verschillen in het beheer van de religieuze pluraliteit. De Staat is in osmose met nationale Kerken in de protestantse en orthodoxe landen. De zogeheten katholieke landen worden vooral gekenmerkt door een weerkerend conflict tussen de spirituele en de tijdelijke machten. Maar vandaag, meer en meer, is de Europese katholieke Kerk ver van uniform. In Italië, in Spanje, in Portugal bestaan er concordaten getekend met de Heilige Stoel. Nochtans moet de Staat vandaag rekening houden met andere aanwezige godsdiensten. In Malta, is het katholicisme Staatsgodsdienst. In Hongarije, in Litouwen, in Polen en in Tsjecho-Slowakije, landen die de religieuze vervolging beleefd hebben gedurende de communistische periode, hebben in de katholieke godsdienst een middel gevonden tegen te totalitarisme. Frankrijk wordt getekend door het lekenmodel. Een proces van conflictuele scheiding van het politieke en het religieuze. Het wereldlijk karakter of lekendom (“laïcité”) is er een gemeenschappelijke filosofie die door iedereen aanvaard wordt, de religieuze leiders inbegrepen.

In België. Het katholicisme heeft zich met de politiek verenigd in de strijd voor de onafhankelijkheid van het land. Institutioneel regiem van erkenning of van vereniging. Het lekendom heeft, in feite, praktisch het statuut van eredienst en wordt door de Staat gefinancierd, zoals de andere godsdiensten. (Dimanche express – 22/05/2011)

BOEK: “L’Europe, avec ou sans Dieu ?” B. Massignon, V. Riva – Edit. : Fidélité, 288 p.

- Egypte – Voortzetting van de dialoog met Al-Azhar.

Rome, 22 mei 2011. De Heilige Stoel heeft verklaard bereid te zijn de samenwerking met Al-Azahr verder te zetten, het hoogste gezag van de soennitische islam gevestigd in Egypte, nader de grote imam Ahmad Al-Tayyib zijn wens heeft uitgedrukt “de recente moeilijkheden in de relaties met de Heilige Stoel” te overstijgen. (Zenit. 22.05.2011).

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 39 / 758680

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License