missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Nikab en boerka zijn voortaan buiten de wet gesteld in België

vrijdag 29 juli 2011 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr., Webmaster

De anti-boerka wet is van kracht geworden in België op 23 juli 2011. Frankrijk verbiedt het dragen van de integrale sluier op de openbare plaatsen sinds 11 april 2011. Van de 400.000 tot 600.000 moslims die in België geteld zijn, zijn er amper 200 tot 300 vrouwen die de nikab (die de ogen laat zien, in tegenstelling met de Afghaanse boerka, die bij ons praktisch niet voorkomt).

De tekst van de wet voorziet dat elke persoon die een kleed draagt dat helemaal of vooral het gelaat verbergt, in de openbare ruimte, strafbaar is met een straf die gaat van 7 dagen gevangenis en/of 137,50 euro boete.

In België, is er niet de minste officiële reactie van het moslim verenigingsleven, van de officiële moslim vertegenwoordigers, noch van de diplomatische gezagsdragers van de moslim Staten.

  • De nikab bedekt heel het lichaam, maar laat de ogen vrij. Deze is van zwarte of blauwe kleur, maar kan ook geel zijn. Vooral gedragen in Saoedi-Arabië (door de wahabieten) en in Jemen, en die zich opgedrongen heeft in Hoog Egypte. Ook in Algerije en in Nigeria. Vandaag ook bij de salafisten en de extremisten, zoals in Gaza.
  • De boerka bedekt heel het lichaam, maar bestaat uit één enkel stuk. Een soort “afrastering” laat de blik doorfilteren. Deze is in ’t algemeen van blauwe, soms van kastanjebruine kleur. De boerka wordt gedragen in Afghanistan, in Pakistan en in India.

In Europa zijn de boerka en de nikab zeldzaam.

Beschouwingen over de integrale sluier
door pater Samir Khalil Samir. (uittreksels)

Men staat ver van een eensgezindheid van de oemmah in verband met het “moslim” karakter van het integrale kleed, evenals ver van een eensgezindheid in verband met de praktische houding die moet aangenomen worden in dit verband. Bijna overal in de moslimwereld, heeft dit een probleem opgeleverd. Dit duidt er wel op dat de integrale sluier problematisch is.

Het is waar dat de boerka en de nikab evenveel schrik inboezemen bij de moslims als bij de niet-moslims. En deze schrik is niet alleen die van de moslim maar van de islam. Men noemt dat “islamofobie”. Fobie betekent schrik. Vele westerlingen hebben “schrik” van de islam. Hoe meer de moslims eisen in naam van de islam naar voor schuiven, hoe meer deze islamofobie zal toenemen.

- Is het dragen van de boerka of van de nikab een religieuze moslim verplichting?

Noch de boerka noch de nikab zijn islamitisch. Dat zijn tekenen van volksstammen. In december 2009, heeft de Rector van de Al-Azhar Universiteit in Cairo, Huhammad Tantawi, het dragen van die integrale sluier verboden in de honderden instellingen van de Universiteit.

- Waarom een wet opmaken om dit te verbieden?

De vrouwen die deze integrale sluier hier in Europa dragen doen dit niet door traditie als tribaal teken. Dikwijls zijn het jonge vrouwen die in Europa geboren zijn. Zij kleden zich zo vanuit ideologie, als uitdaging tegenover de westerse samenleving die zij als verrot beoordelen. Zij zijn dikwijls draagsters van een gevaarlijk project… Als men de zaken op hun beloop laat, dan zal dat gebruik alleen maar toenemen.

- Motivatie van de integrale sluier in Europa?

Dit gebruik kan niet door de godsdienst gerechtvaardigd worden, vermits niets dit voorschrijft. En evenmin door de traditie, want zij leven in Europa. Waarom deze dan dragen? Het is hoogstens een verdedigingsreactie tegen een zekere laksheid van de westerse moraal en het westers gedrag. Moet men op het extremisme reageren met het extremisme? Door iets dat choquerend is? De eerbaarheid vereist helemaal geen dergelijke kledij.

- Gevolgen.

Zonder het te willen, geven de vrouwen, die de “integrale sluier” dragen, een beeld van de islam die de westerse voorstelling van de islam als een achterhaalde godsdienst nog versterkt.

- Welke oplossing aannemen?

Moet de Staat met een wet de integrale sluier “bestrijden”? Dat zou werkelijk ongelukkig zijn. Moet de Staat in Frankrijk wetten maken die slechts op 0,003 % (2000 vrouwen) van de Franse bevolking toepasselijk zijn?

De meest redelijke oplossing zou van binnenuit moeten komen, van de moslims zelf. Men droomt van een groep “wijzen” die zou uitleggen waarover het eigenlijk gaat. De verpletterende meerderheid van de moslims in Europa staat niet gunstig tegenover de integrale sluier… maar niemand zal op straat durven komen om ertegen te manifesteren, of om druk uit te oefenen op zijn geloofsgenoten, nog minder om tegen de imams te protesteren.

Wat vooral nodig is, is dat de islam zich herdenkt … kortom, er zou een moderne en gelovige islam moeten opgebouwd worden die spiritueel bijdraagt tot de wereldbeschaving.

- Besluit.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd, ik die een Arabische christen ben, met een cultuur die zowel moslim als christelijk is, dat de islam een culturele en spirituele rol te spelen heeft in onze wereldbeschaving, zoals trouwens andere religieuze tradities een dergelijke rol te vervullen hebben.

Er moet samen een werk van onderscheiding ondernomen worden, en in een culturele, ethische en spirituele dialoog. Het onderscheid tussen wat fundamenteel is (bidden, vasten, respect hebben voor iedere persoon,…) en de modaliteiten (de manier van te pratikeren) dat is essentieel. Dat laat een godsdienst toe te evolueren zonder het essentiële te verliezen, zich aan te passen aan de tijds- en plaatsomstandigheden. Dat is het onderscheid tussen de geest en de letter . Het is die inspanning om te onderscheiden die de ware “ijtihâd” (de inspanning om de wet uit te leggen) is, die elke gelovige en elke gemeenschap van gelovigen in praktijk moet brengen.

Pater jezuïet SAMIR is professor in de islamologie en het Arabische denken
aan de Sint Jozefs Universiteit in Beiroet (Libanon)
en aan het Pontificio Instituto Orientale in Rome.
(Volledige tekst op <oumma.com> 8.02.2010)
 




“Men heeft geen wet nodig om het dragen van de integrale sluier te verbieden.
Men moet OVERTUIGEN.”

dit zegt Mohammed Moussaoui, de voorzitter van de Franse Raad van de moslimeredienst (CFCM) in JEUNE AFRIQUE, op 14 februari 2010.

Het dragen van de integrale sluier is geen religieuze verplichting: zij die deze dragen steunen zich op een opvatting die religieus gezien slechts een minderheid telt. De CFCM heeft de keuze gemaakt deze opvatting en deze praktijk terug te dringen. Wij wensen nochtans geen wet. Wat de bedreiging van de openbare orde betreft, bestaat de reglementaire schikkingen reeds.

- Hoe deze radicale praktijk doen teruglopen?

Door een veeleisend, pedagogisch werk in de scholen, in de families, met de steun van verenigingen en de implicatie van de imams. Een groot aantal van deze vrouwen die integraal gesluierd zijn zijn bekeerlingen die zeggen de tekst rechtstreeks te hebben ondervraagd. Maar dat is een illusie. Ik denk niet dat die vrouwen over de werkmiddelen beschikken om de teksten van de koran te interpreteren.

Het sociale leven van een vrouw met een integrale sluier zal zeer beperkt zijn. Ik herhaal het, het dragen van de integrale sluier mag zich niet gaan vestigen, en ik wens het verdwijnen ervan. En overigens, als het om een kwestie van eerbaarheid gaat, deze dragen is eerder de aandacht op zich trekken.


De boerka
door Leïla Babès
(geboren in Algerije, professor van sociologie van de godsdiensten aan de Université Catholique van Lille (Frankrijk)

De boerka is vooral in gebruik in Afghanistan om de integrale sluier van de vrouwen te kwalificeren. De salafistische middens (soennitische moslim beweging die een terugkeer naar de islam van de oorsprong opeist) die Arabisch spreken noemen deze sluier “nikab” Met uitzondering van bepaalde moslim landen, is het aantal vrouwen die deze dragen erg beperkt en zwak. Niets zegt ons dat het verschijnsel zich niet zal gaan ontwikkelen.

Vermomde silhouetten, afgesneden van elke sociale relatie, die zien zonder gezien te worden. Dat is onaanvaardbaar, met het oog op de openbare ruimte die een ruimte van ontmoeting en van meedelen is, en ook met het oog op de werkelijke of symbolische bedreiging die gevormd wordt door niet geïdentificeerde personen. Ik denk dat met om die reden de integrale sluier moet verbieden, zowel als het masker dat zou verhinderen de persoon te vereenzelvigen. Dat is de meest mensonterende inbreuk op de waardigheid van de vrouw die haar werkelijk tot een “ding” maakt, en in die zin ontkent de integrale sluier de identiteit van de persoon als vrouw en als maatschappelijk wezen… Achter de belediging van de vrouw die zij voorstelt, is de boerka ook draagster van misprijzen en arrogantie tegenover iemand anders.

Kortom, de boerka is de islam niet, maar degenen die het tegengestelde zeggen worden niet tegengesproken!

( in PANORAMA, april 2010 )