missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°17 Breuklijnen

Octobre - oktober 2008
samedi 18 octobre 2008 par J.V.

A l’occasion du redémarrage du dialogue communautaire en Belgique, le 8 octobre 2008…

OPROEP TOT DE POLITICI VAN ONS LAND

Antwerpen — Brussel, september 2008

Ook vrede voor ons eigen land

“De toestand is ernstig maar niet hopeloos”.
Ja, de toestand die we in ons land meemaken is zeer ernstig. Wat is er eigenlijk aan de hand dat een zo lange traditie van eerbare compromissen niet meer mogelijk zou zijn ? Weten onze politici nog hoe een dialoog in vrede en met wederzijds respect voor elkaar gevoerd wordt ? Wij van onze kant hopen dat het toch nog mogelijk is. Het is niet aan ons om de uitkomst van de dialoog te bepalen. Wij willen wel een aantal spelregels in herinnering brengen die bij elke echte dialoog gevolgd worden en die de kans op succes vergroten.

Wat verstaan wij onder een vredesdialoog ?

- Een vredesdialoog heeft allereerst het welzijn van alle burgers voor ogen.
Dit houdt in dat alle belangrijke entiteiten van het land bij de dialoog worden betrokken : Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap. Een vredesdialoog is vanaf het begin gericht op een win-win situatie voor elke betrokken groep en gemeenschap. Hij kan niet als resultaat hebben dat de ene groep er beter en de andere er slechter van wordt. Een goede staatshervorming streeft dus ook naar een meer efficiënte solidariteit en rechtvaardigheid. Dit vraagt leiderschap, moed en durf om op langere termijn te denken, los van politiek gewin op korte termijn.

- Een vredesdialoog bouwt verder op het waardevolle dat reeds bestaat.
Aan de huidige staatsstructuur werd gedurende veertig jaar gesleuteld. Wat werd er allemaal niet bereikt ten gunste van de eigen dynamiek van de gemeenschappen in dit land ? Wie hier aan vrede bouwt, brengt respect op voor wat bereikt werd en voor de vele delicate compromissen die hiermee gepaard gingen. Structuren zijn de tijdelijke neerslag van het samenleven tussen mensen en levende gemeenschappen die zich verder ontwikkelen. Dit proces van verfijning en verbetering zal steeds verder gaan. Intussen is het boeiend vast te stellen dat ook in Europa een stevig gemeenschappelijk kader wordt uitgebouwd waarbinnen we samen verder kunnen evolueren en groeien. De Europese Unie werd onder meer opgericht als een instrument ter bevordering van de vrede. Pas wanneer aan vrede wordt gewerkt in rechtvaardigheid en met zorg voor het leefmilieu, is er toekomst. Al het andere is daaraan ondergeschikt.

- Een vredesdialoog veronderstelt en schept een sfeer van vertrouwen.
Een vredesdialoog die toekomst opent, kan nooit lukken in een klimaat van opbod over en weer, en zeker niet in een permanente sfeer van wantrouwen. Er is opnieuw vertrouwen nodig, maar ook discretie en respect voor afspraken. Vertrouwen wordt opgebouwd. Daar werd tijdens de laatste maanden veel te weinig werk van gemaakt. In de voorbije periode werden bepaalde voorstellen die tijdens de onderhandelingen naar voor kwamen reeds binnen het uur te grabbel gegooid voor de verzamelde media.

- Een vredesdialoog leidt tot een beter kennen en verstaan van de ’andere’ partij.
Wat leeft in de andere gemeenschap ? Welke behoeften en noden kennen zij ? Waar is het hen om te doen ? Dit dient aandachtig beluisterd te worden. Veel van wat zich in het andere gewest of in de andere gemeenschap afspeelt weten wij niet en begrijpen wij niet. Soms wordt dit zelfs bewust in een verkeerd daglicht gesteld. Zolang over de andere partij alleen negatieve dingen worden gezegd en geschreven, blijven we onvermijdelijk steken in steriele schema’s, vooroordelen, dooddoeners en zelfs vijandsbeelden. Wie in ons land een vredesdialoog aangaat, kan niet anders dan de taalgrens oversteken. De eigen tekortkomingen of knelpunten onder ogen zien, en ook het positieve bij de ander waarderen en versterken, zal opnieuw de weg openen naar werkzame en redelijke compromissen.

- Een vredesdialoog, tenslotte, werkt niet met deadlines.
Eisen die te nemen of te laten zijn, zijn evenmin bevorderlijk. Bij een nieuw op te starten dialoog is het natuurlijk goed dat de ene of de andere zijde de eigen verwachtingen en uitgangspunten naar voren brengt, als ‘uitgestoken hand’ - maar niet als te nemen of te laten. Het is ook niet goed voor het wederzijds vertrouwen te spreken van ‘onderhandelingen van de laatste kans’. Wat betekent trouwens de laatste kans ? Wat gebeurt er na die laatste kans ? De complexe situatie van ons land kan niet in een handomdraai aangepast worden aan de nieuwe uitdagingen. De beschikbare tijd dient wel verantwoord en creatief te worden gebruikt.

Een model van vreedzaam samenleven kan op zijn beurt andere landen en volkeren inspireren. Ook ons klein land, met zijn complexe structuren en zijn diversiteit aan talen, gewesten en gemeenschappen, werd steeds op veel plaatsen gewaardeerd als een eigensoortig en boeiend model. Steeds vaker wordt nu echter de vraag gesteld : “Wat is er bij jullie aan de hand ? Waarom geraken jullie communautaire problemen niet meer opgelost ?” Dit zijn vragen die soms moeilijk te beantwoorden zijn op een ogenblik dat er nog zoveel pijnlijke kwesties aan de orde zijn bij ons en in de grote wereld.

Laat de echte staatslieden die kiezen voor een nieuwe vredelievende toekomst, nu aan het werk gaan !

Jo Hanssens, voorzitter Pax Christi Vlaanderen
Philippe de Dorlodot, voozitter Pax Christi Wallonie-Bruxelles
Jef Felix, voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede vzw
Jean Hinnekens, voorzitter Justice et Paix Wallonie/Bruxelles
Pat Patvoort, voorzitter De Vuurbloem
Ariane et Benoît Thiran, coördinatoren van Sortir de la Violence

APPEL AUX POLITICIENS DE NOTRE PAYS

Antwerpen — Bruxelles, septembre 2008

La paix aussi pour notre pays

"La situation est sérieuse, mais pas désespérée."
Oui, la situation institutionnelle dans laquelle notre pays se trouve est plus que sérieuse. Que se passe-t-il pour qu’une si longue tradition de compromis honorables ne serait plus possible ? Nos femmes et hommes politiques ne savent-ils plus comment dialoguer en paix, dans le respect mutuel ? Nous espérons qu’ils le peuvent encore. II ne nous appartient pas de définir le résultat de ce dialogue. Mais nous voulons rappeler d’urgence quelques paramètres nécessaires pour que le dialogue se concrétise avec un maximum de chances de succès.

Que représente, pour nous, un dialogue de paix ?

- Un dialogue de paix vise d’abord le bien-être de tous les citoyens.
Cela signifie que toutes les entités importantes du pays doivent être impliquées dans le dialogue : la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la Communauté germanophone. Un dialogue de paix vise dès le départ une situation de laquelle chaque communauté ou chaque groupe impliqué sorte gagnant. Le résultat ne saurait être un profit pour l’un, au détriment de l’autre. Une bonne réforme de l’Etat vise donc aussi une solidarité et une justice plus efficaces. Ce qui demande de l’autorité, de l’audace et du courage pour oser réfléchir sur le long terme, sans rechercher un avantage politique à court terme.

- Un dialogue de paix se construit sur des acquis fragiles.
Pendant quarante ans, on a réformé les structures actuelles de l’Etat. Que n’a- t-on pas gagné en faveur d’une dynamique spécifique pour les communautés de notre pays. Celui qui construit la paix, respecte ce qui a été réalisé jusqu’ici, y compris les nombreux compromis fragiles. Les structures sont toujours le résultat ponctuel du "vivre ensemble" des hommes et des communautés qui continuent à se développer. Ce processus d’affinement et de perfectionnement des structures de notre Etat se poursuivra toujours. II est passionnant de constater qu’un cadre commun se développe aussi à l’échelle européenne, dans lequel nous pouvons évoluer et grandir ensemble. L’Union européenne elle-même fut conçue comme une structure de paix. Seule la construction de la paix à travers la justice, en prêtant attention à l’environnement, aura un avenir. Tout le reste est secondaire.

- Un dialogue de paix demande et instaure un climat de confiance.
Un dialogue de paix pour le futur ne réussira pas dans la surenchère ni dans un climat de méfiance. Il postule la confiance mais également la discrétion et le respect des accords conclus. La confiance se construit lentement. On a accordé trop peu d’attention à ces éléments au cours des dernières années. Pendant les négociations, il est même arrivé que des propositions soient révélées au médias en moins d’une heure.

- Un dialogue de paix amène à une meilleure connaissance et compréhension de l’autre.
Qui sont ceux qui vivent “de l’autre côté” ? Quels sont leurs besoins ? Qu’est-ce qui compte vraiment pour eux ? Toutes ces questions et leurs réponses méritent d’être analysées avec attention. Beaucoup de faits qui se déroulent “de l’autre côté”, dans l’autre communauté, ne sont pas compris, voire pas connus, et parfois consciemment mal interprétés. Aussi longtemps que l’on ne dira et écrira que des choses négatives à propos de “l’autre”, nous resterons inévitablement dans des schémas stériles, des préjugés, des banalités et même des images préconçues de nos soi-disant ennemis. Celui qui veut commencer un dialogue de paix se doit de dépasser cette barrière linguistique. Voir et reconnaître ses propres défauts et difficultés, apprécier et renforcer ce qui est positif chez l’autre : telle est à nos yeux la voie du compromis efficace et raisonnable.

- Un dialogue de paix ne supporte pas d’échéances.
Bien sûr, il est bon qu’au départ d’un dialogue chacun puisse exprimer son point de vue et ses espoirs, comme “une main tendue”, et non comme une exigence “à prendre ou à laisser”. Il n’est pas bon pour la confiance réciproque de parler de “négociations de la dernière chance”. Quelle serait, par ailleurs, cette dernière chance ? Et qu’y aurait-il, après cette dernière chance ? La situation complexe de notre pays ne peut pas s’adapter rapidement aux défis nouveaux. Néanmoins, le temps imparti doit être utilisé de manière responsable et créative.

Un modèle de paix peut inspirer à son tour d’autres pays et d’autres peuples. Notre petit pays avec ses structures complexes et ses diversités linguistiques, régionales et communautaires a toujours été reconnu et apprécié comme un modèle unique et passionnant. Cependant, il nous est de plus en plus souvent demandé "Qu’est-ce qui se passe chez vous ? Pourquoi n’êtes-vous plus capables de résoudre vos problèmes communautaires ?". Ce sont des questions auxquelles nous ne savons pas répondre aisément alors que tant d’autres problèmes pénibles existent encore chez nous et dans le monde entier.

Que les vrais hommes et femmes d’Etat, qui ont l’ambition d’ouvrir la voie à un avenir de paix pour notre pays, commencent à s’engager !

Philippe de Dorlodot, président de Pax Christi Wallonie-Bruxelles
Jo Hanssens, président de Pax Christi Vlaanderen
Jean Hinnekens, président de la Commission Justice et Paix Wallonie/Bruxelles
Jef Felix, voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede
Ariane et Benoît Thiran, coordinateurs de l’ASBL " Sortir de la Violence"
Pat Patvoort, présidente de l’ASBL "De Vuurbloem"

Note de la rédaction : Le texte a été publié dans La Libre Belgique du 8 octobre 2008.
De Nederlandse versie stond in De Morgen.


PEINE DE MORT – DOODSTRAF

PEINE DE MORT : JOURNÉE EUROPEENNE ET MONDIALE

"Je suis fière du rôle de chef de file de l’Europe dans les efforts internationaux engagés pour abolir la peine de mort. Bien que plus de la moitié des pays du monde l’aient abolie du droit et de la pratique, les chiffres concernant le recours à cette peine demeurent encore trop élevés. Je reconnais pleinement la triste condition des victimes de crimes violents, mais la peine capitale n’est pas la solution ; au contraire, elle sert seulement à aggraver la culture de la violence et la punition", affirme dans une note diffusée aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale et européenne contre la peine de mort, Benita Ferrero-Waldner, Commissaire européen pour les Relations externes. La note diffusée précise que jusqu’ici 137 pays dans leurs lois ou dans les faits ont déjà renoncé à la peine capitale, les dix derniers à partir de 2005 ; mais en 2007, 1252 personnes ont été tuées à cause du recours à la peine dans 24 pays tandis que 3347 ont été condamnés à mort dans 51 pays.

"88% de toutes les exécutions connues – souligne le document de l’UE – ont eu lieu dans seulement cinq pays" (Etats-Unis, Pakistan, Arabie Saoudite, Iran et République populaire de Chine). Mais on estime qu’en Chine, le nombre d’exécutions a diminué d’au moins 30-40% en raison de la réforme adoptée en janvier 2007, qui prévoit que seule la Cour suprême peut condamner à mort et non plus les nombreuses magistratures locales. De plus, après l’adoption du moratoire le 18 décembre dernier par l’Assemblée générale de l’Onu, avec la contribution décisive de l’Europe et de nombreux pays africains, le Pakistan et Cuba ont transformé toutes les condamnations à mort en peines de prison à perpétuité. En revanche le comportement américain reste très décevant, en particulier de l’état du Texas, où, après une période d’apparente suspension ou réduction des peines capitales, plusieurs dizaines de condamnations à mort ont été exécutées et plusieurs centaines de condamnés attendent leur mise à mort.

La 62ème Assemblée générale, en cours au Palais de Verre depuis le 23 septembre, a inscrit à l’agenda de ses travaux une nouvelle résolution pour proroger et renforcer certains aspects du moratoire qui sera discuté dans les prochaines semaines.

La Coalition internationale contre la peine de mort, fondée à Rome en mai 2002 et qui siège aujourd’hui à Paris, regroupe 75 organisations, gouvernements locaux, organisations non gouvernementales et syndicats du monde entier qui soutiennent la nouvelle résolution et espèrent que le vote de cette année puisse améliorer celui de 2007 : 104 en faveur, 54 contraires et 29 abstentions. "L’initiative de l’UE, à la tête du mouvement mondial contra la peine de mort – souligne le commissaire européen Ferrero-Waldner – demeure urgente et nécessaire".

Misna, note placée le 10 octobre 2008
(Caractères gras de notre rédaction)

VATICAANSTAD
Het Vaticaan roept regeringen wereldwijd op tot de volledige afschaffing van de doodstraf. De oproep komt aan de vooravond van een mogelijke stemming over een nieuw moratorium op de doodstraf tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Het Vaticaan sprak zich begin deze week uit tijdens een internationaal congres van ministers van Justitie in Rome dat werd georganiseerd door de rooms-katholieke lekenorganisatie Sint-Egidius. „De doodstraf gaat niet alleen hoe langer hoe meer in tegen de grote christelijke waarden, die ten grondslag liggen aan de universele mensenrechten, maar geeft ook blijk van zijn totale nutteloosheid,” zei kardinaal Renato Martino, hoofd van de pauselijke raad voor justitie en vrede, de hoogste kerkelijk ambtenaar op dit gebied.

Aartsbisschop Agostino Marchetto, tweede man van de pauselijke raad voor migranten en reizigers, zei dat „het Vaticaan met grote hoop en tevredenheid de internationale strijd volgt.” Hij onderstreepte dat iedere mens recht heeft op een nieuw begin, welke misdaad hij ook beging, en hij noemde het internationaal VN-moratorium op de doodstraf een belangrijke stap in de goede richting.

De oproep kwam niet onverwacht. Niet alleen omdat het Sint-Egidiuscongres als thema had ”Van moratorium tot afschaffing van de doodstraf”, maar vooral omdat de Rooms-Katholieke Kerk al sinds jaren actief pleit voor afschaffing van de doodstraf, die zij even zwaar aanrekent als abortus. Paus Johannes Paulus veroordeelde in zijn encycliek ”Evangelium vitae” uit 1995 de doodstraf zonder omwegen.

Rorate 2-10-08

LA CRISE FINANCIERE : NECESSITE DE CONTRÔLES

Le profit est une rémunération variable, incertaine mais espérée, du risque pris par le détenteur d’un capital investi. Le retour sur investissement mesure quant à lui le montant d’argent gagné ou perdu par rapport à la somme investie. Lorsque le capital était encore détenu par l’entrepreneur, propriétaire de son entreprise, un retour sur investissement de 3 à 6 % par an était considéré comme honorable. Aujourd’hui, un taux de 15, 20 voire 30% apparaît comme un minimum...

Cette croissance financière est construite sur l’écrasement des coûts salariaux et des dépenses sociales. Il suffit de voir, d’année en année, la part des revenus du travail diminuer dans le PIB. En Belgique, cette proportion a chuté de 57 % à 51 % depuis 1981. En réalité, la rentabilité à tout crin pèse sur toute l’économie et le capital est sans cesse poussé à rechercher sa valorisation dans des activités financières désincarnées de l’économie réelle. En 2005, celle-ci ne représentait plus que 2,2 % de la totalité des échanges monétaires à l’échelle planétaire !

II est temps que les gouvernements réintroduisent des règles, des contrôles, donc de la transparence et de la stabilité. Il leur revient aussi de favoriser d’autres modèles financiers au service de l’économie réelle, qui prennent en considération le temps, les impacts et la juste rémunération. Capital patient, investissement socialement responsable, modération actionnariale : les modèles ne manquent pas et les promoteurs de la finance solidaire se feront fort de le rappeler pour que ces concepts pionniers deviennent la norme.

www.financite.be/static/newsletters/59.html

(Caractères gras de notre rédaction)
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EN BREF… IN’T KORT

  • Il y a trois candidats pour le Prix Sakharov 2008 du Parlement européen : le prêtre congolais Apollinaire Malu Malu, président de la commission électorale en RDC ; l’activiste chinois des droits humains, Hu Jia et l’ex-candidat à la présidence en Biélorussie, Alexander Kozulin. Le Parlement décernera le prix le 16 décembre à Strasbourg.
  • Volgens een rapport van Amnesty International, wordt de helft van de kindsoldaten die in de Congolese provincie Noord-Kivu worden bevrijd uit de handen van de strijdende milities, later weer ingelijfd. Erger nog : "Voor elke twee kindsoldaten die bevrijd worden, worden er vijf nieuwe ingelijfd". Onlangs werden in de streek van Dungu (Ituri), na een aanval van de LRA van Joseph Kony 80 kinderen vermist…
  • Une nouvelle arme, le taser. Il s’agit d’un pistolet à impulsion électrique (PIE) qui envoie jusqu’à une distance de dix mètres une décharge de 50 000 volts, qui paralyse momentanément la personne touchée. Le Comité contre la torture de l’Onu assimile la "douleur aiguë" provoquée par la décharge électrique du taser à "une forme de torture". Depuis l’an 2000, en France, quelque 4000 gendarmes et agents de la police nationale en sont équipés. Pour le ministère français de l’Intérieur , le PIE constitue "le juste milieu entre la matraque et l’arme à feu". En septembre dernier, le gouvernement Fillon a élargi son accès aux 17000 policiers municipaux que compte la France.
La Libre Belgique du 15-10-2008

Une question : Combien de temps faudra-t-il pour que les brigands et autres gangsters en soient équipés ? L’expérience montre que la violence engendre la violence…


Compilateur responsable : Jef Vleugels, rue Charles Degroux 118 – B-1040 Bruxelles


Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1282 / 1086027

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License