missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Zo’n moeder, zo’n zoon

Guy Theunis, M.Afr.
dinsdag 11 december 2018 door D.F. (Vertaling), Guy Theunis, Webmaster

[marron]Hierbij de tekst van de homilie van Guy Theunis, overste van ons Generalaat, ter gelegenheid van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis.[/marron]

In onze taal, bestaat het spreekwoord “Zo’n vader, zo’n zoon”. Zou men dat niet kunnen omwisselen en ook zeggen “zo’n moeder, zo’n zoon”? Ik zou vandaag een vergelijking willen maken tussen Maria en Jezus. In feite, weet men maar weinig dingen over Maria, historisch gesproken, maar we hebben teksten in de evangelies en we kunnen van daaruit nadenken.

Ik zou 5 punten willen onderstrepen die ik, van mijn kant, gemeenschappelijk vind voor Maria en voor Jezus: het gaat hier over 5 fundamentele houdingen die ik ga ontwikkelen, die ook ons aanbelangen als apostelen.

  • Het eerste punt is het luisteren naar het woord van God en de overweging van dit woord. Tot tweemaal toe, schrijft Lucas dat “Maria die woorden bewaarde in haar hart en ze bij zichzelf overwoog” (Luc. 2, 19.51). Het luisteren naar God is fundamenteel voor de Joden. Men weet dat, want één van de meest belangrijke teksten van de Bijbel is ‘Shema Israël’ (Luister Israël – Deut. 6, 4), tekst die Jezus overigens citeert als antwoord op een vraag van een Schriftgeleerde (Marc. 12, 29). Eén van de kenmerken van de Anawin, waarvan Jozef en Maria ongetwijfeld deel uitmaakten, is dit aandachtig luisteren naar het Woord van God. De evangelist Marcus geeft ons, in zijn eerste hoofdstuk, een typische dag van Jezus. Hij schrijft: “Vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden” (Marc.1, 35). Het luisteren naar Abba, zijn Vader, maakt wezenlijk deel uit van zijn leven: het is het begin van de dag. De christelijke traditie bewaart diezelfde fundamentele houding. Begint de regel van Sint Benedictus niet op dezelfde manier: ‘Luister, mijn zoon, naar de voorschriften van uw meester en strek het oor van uw hart?’ Als men Maria de Onbevlekte noemt, dan is dat om te onderstrepen dat het belangrijkste in haar de werking van God is, God die het initiatief neemt in haar leven, Hij die haar toespreekt. En Maria luistert en overweegt in haar hart…
  • De twee houding die de teksten onderstrepen is de openheid van Maria en van Jezus om hun eigen roepingen te ontvangen, hun persoonlijke zendingen. Is het dat niet wat het verhaal van de aankondiging onderstreept dat we zopas hebben gehoord? Zoals het antwoord van Maria het uitdrukt: “Zie de dienstmaagd van de Heer; mij geschiede naar uw woord!” (Luc.1, 38). Hetzelfde vinden we bij Jezus tijdens zijn doodstrijd: “Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede” (Luc. 22, 42). Maria n Jezus hebben, bij het vertrekpunt, genoten van een diepe geestelijke ervaring. We hebben het verhaal gehoord van deze van Maria. Voor Jezus, zal dat het doopsel door Johannes zijn. De evangelische teksten onderstrepen vervolgens de manier waarop zij hun roeping beleefd hebben en hun zending voltrokken hebben op een radicale wijze: Maria aanvaardt vanaf het begin al de gevolgen, zoals Jezus op het einde van zijn leven. Tweede houding: het diepe aanvaarden van hun roeping, van hun persoonlijke zending.
  • De derde houding die me raakt is de consequente overweging op deze geestelijke bijzondere ervaring. In het verhaal van de Aankondiging, heeft Maria een teken ontvangen: “Weet, dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk” (Luc. 1, 36-37). In het verhaal van Lucas, nadat de engel haar verlaten had, noteert hij: “In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda” (Luc. 1, 39). Maria krijgt een teken en haast zich Elisabeth een dienst te gaan bewijzen. In het verhaal van het doopsel van Jezus, na de stem gehoord te hebben “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen” (Marc. 1, 11), schrijft Marcus: “Terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn”. Hij brengt er 40 dagen door. Jezus aanvaardt deze bevoorrechte relatie met God, Abba (papa). Hij neemt zijn tijd om ervan te leven, alleen, in de woestijn, maar ook om er bekoord te worden, de bekoringen overwinnen, de fundamentele keuzes maken, zijn toekomst smeden. Zo hebben Maria en Jezus, alle twee, gedurende heel de tijd van hun bestaan als volwassenen, hun eigen roeping, hun persoonlijke zending verdiept.
  • Een vierde gemeenschappelijke houding van Maria en Jezus is hun aandacht voor de noden van de anderen. We zien het voor Maria: na het verhaal van vandaag, volgens het evangelie van Lucas, blijft zij 3 maanden bij Elisabeth om haar te helpen. Men ziet het ook, in het vierde evangelie, in het verhaal van de bruiloft van Kana: “Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer.” (Jo. 2, 3). Zo ook Jezus. Verschillende malen in de evangelies, zegt men ons dat Jezus observeerde, dat hij keek wat er gebeurde, dat hij personen die lijden tegemoet treedt, dat hij voor hen zorgt, dat hij hen geneest, zelfs op sabbatdag, zonder rekening te houden met de wetten en gebruiken. Voor Hem is de menselijke persoon belangrijker dan de wet, dan het gebruik. Een woord van Jezus onderstreept de belangrijkheid van het oog, van onze manier van kijken, van aandachtig te zijn voor de noden van de anderen : “De lamp van het lichaam dat is het oog. Wanneer dus uw oog gezond is, zal heel uw lichaam in het licht zijn” (Mat. 6, 22). Observeren om te begrijpen wat er gebeurt, wat elke persoon voelt, werkelijk beleeft, en beantwoorden aan de noden van de anderen, een gemeenschappelijke houding van Maria en Jezus.
  • De laatste houding die ik wil onderstrepen – ongetwijfeld zijn er nog andere – dat is het betrouwen dat zij hebben, in God, en in de anderen… Voor Maria, men ziet dat in het verhaal van vandaag, zoals in dat de bruiloft in Kana : “de moeder van Jezus zegt aan de dienstknechten: ‘doet alles wat Hij u zegt’ “ (Jo. 2, 5). Jezus zegt ook, volgens datzelfde vierde evangelie : “Vader, ik dank U dat Gij mij verhoort… Ik weet wel dat Gij me altijd verhoort…” (Jo. 11, 41-42). Men zou nog heel wat andere passages kunnen citeren.

Zuster en Broeders, ik heb ervoor gekozen vandaag die vijf houdingen te onderstrepen. Want Jezus en Maria zijn modellen voor ons. Wij worden dus uitgenodigd, op deze feestdag van onze twee Sociëteit-Congregatie, in dit jubileumjaar van 150 jaren, na te denken over deze 8 houdingen in ons eigen bestaan :

Welke is de diepte van ons luisteren naar het Woord van God ? Bewaren wij het in ons hart ? Nemen we de tijd om het te overwegen ? Verwijzen wij ernaar bij het nemen van onze beslissingen ? Hoe ontvangen wij onze eigen roeping, onze persoonlijke zending ? Niet alleen bij het vertrekpunt, maar van dag tot dag ? Hoe beantwoorden we deze ? Komen we nog terug op onze bijzondere geestelijke ervaringen ? Herlezen we deze ? Hoe verdiepen we de betekenis en de belangrijkheid ervan ? Welke is mijn manier om naar de anderen te zien ? Hoe bekijken we hen ? Begrijpen we wat zij diep beleven ? Laten we ons raken door hun noden ? Welk is ons vertrouwen in God, in de anderen ? Hoe beleven we dit ? Hoe drukken we dit uit ?

Ziedaar enkele vragen waarop wij uitgenodigd worden te antwoorden. Laten we de tijd nemen dit te doen.

  Guy Theunis, M.Afr.
Feest van de Onbevlekte Ontvangenis
8 december 2018

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 168 / 1113520

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License