missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Onze Missie

Algemeen Kapittel 2010
Confraters reageren...

P.Pierre Bastin, M.Afr.
woensdag 17 maart 2010 door F.L. (Vertaling-Traduction), Webmaster

- 1. Het zint me dat het Kapittel zich zal buigen over “ONZE MISSIE”.
Maar hoe ga je die zien, de werkelijkheid van onze missie ? Is die zo klaar, zo evident ?
GIF
De Sociëteit draagt in zich een ongehoorde ondervinding van missioneren. In die schat zitten er positieve en negatieve dingen (nova et vetera !). Het zal er om gaan te vernieuwen, met verbeelding te werken naar een toekomst toe, die meer en meer veranderlijk en moeilijk voorzienbaar zal zijn… zowel in Afrika als in het Westen.

- 2. De echte en huidige situatie van het Westen wordt in onze landen weinig onderzocht en in vraag gesteld. Heel wat confraters die uit Afrika terugkeerden of in het Westen bleven, zijn doordrongen van oude denkbeelden, die eeuwig gelden in hun ogen en die nog intens gebruikt worden door een hiërarchie met ideeën van weleer.

Een vaststelling. Onze landen vullen zich steeds meer met niet godsdienstige mensen.

Dietrich Bonhoeffer trok er al de aandacht op in 1942. Sindsdien is die trend maar versterkt. Vroeger waren kinderen overtuigd dat zij God nodig hadden om hun leven te lukken. Vandaag hebben zeer weinigen na de basisschool die overtuiging. De teenerwereld is meer en meer “niet-godsdienstig”. Mensen voelen steeds minder nood aan een God om hun studie-, huwelijks- of beroepsleven enz. te lukken. Godsdienst, Kerk, Credo hebben voor hen geen zin meer.

  • a) Sommige mensen steunen op “de goeie ouwe tijd” : zij vinden er een bron van levenszin en -geluk. Kerkverantwoordelijken spreken van ‘restauratie’, die wel nooit zal plaatsvinden. Des te beter voor hen.
  • b) Anderen denken zinvolheid te vinden in “interreligieuze dialoog”. In die richting is er inderdaad een hele weg af te leggen, die verdieping kan meegeven. Maar die dialoog kent grenzen, hij bereikt enkel hen die nog “godsdienstig” zijn. Daarbij komt dat hij systemen onderling helpt functioneren, maar men blijft bij een godsdienstigheid die, laat ons zeggen, 80 % van de Westerse bevolking niet meer bereikt. Als dat cijfer te hoog lijkt, bedenk dat het weldra bereikt zal zijn.
  • c) Christendom heeft nochtans in deze agnostische , onverschillige wereld, in alle geval zonder God en zonder zin te kunnen geven aan gewone religieuze terminologie, nog toekomst. Vaticaanse verklaringen, kerkelijke documenten en voorschriften liggen buiten de horizont van die wereld. Wat echter te maken heeft met de vermenselijking van de huidige wereld komt zinvol over, heel sterk zelfs.

Een humanisme dat inspiratie vindt in het evangelie, zei Bonhoeffer, biedt heel veel kans.

Hij zei dit in 1942 al, maar hij werd weinig gevolgd door een Kerkorganisatie, voor wie dergelijk inzicht slechts tot verlies kon leiden.
Bonhoeffer stelde vast dat godsdiensten zich met mensen bezighouden vanuit hun tekorten. Wat hen toelaat zich als bevrijders voor te doen. Zij aanroepen God om mensen van hun tekorten te genezen.

Liturgie benadrukt die menselijke tekorten. Bijvoorbeeld :

  • “God, kom mij te hulp”. Ik kan U toch niet loven zonder Uw hulp, of niet ?
  • “Heer, ontferm U”, alsof men Gods liefde niet eerst en vooral nodig had : medelijden belet grotendeels Gods tederheid aan te voelen.
  • “Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt!”, hoewel Jezus zegt dat we geen dienaars maar vrienden zijn ! Het ging er Hem om dat wie zich onwaardig weet, zich waardig voelt. Zo verliep de ontmoeting met Zacheüs.

De voorbeden zien God als Sinterklaas :

  • “Heer, stop oorlogen en geef elk mensenkind eten, geef ons een geest van goedheid en liefde…”. God zal dat niet doen en heeft het nooit gedaan.

Men zou wel kunnen zeggen :

  • “Heer, Uw woord nodigt ons tot het openen van ons hart… U vertrouwt ons hongerige kinderen, wanhopige mensen, enz toe”.

Zouden de gebeds-intenties geen oproep moeten zijn om uit te drukken wat wij de intentie hebben te doen ?

Het gaat er niet om onze tekorten te ontkennen : mensen zijn tot het beste en het ergste bekwaam, en dat ergste moet aangeklaagd worden, evident ! Maar Jezus stoelt vooral op de waarden van de mens en stelt hun voor door te gaan : Zacheüs, de Samaritaanse, de Kanaänitische, e.a. Wat helpt het zich over menselijke tekorten te beklagen : ze zijn er wel degelijk en wij wankelen in ons zelfver-trouwen. Jezus heeft zijn apostelen gezonden naar een avontuur waarin geen van hen toen zou geloofd hebben. En het resultaat is nog zo slecht niet !


- 3. De toestand in Afrika moet ons de meeste zorgen baren.

- Traditioneel Afrika leeft nog intens in de Afrikaanse mentaliteit.

Die hoeft bekeerd te worden, duidelijk. Een deel van onze mogelijkheden moet daaraan besteed. Maar, omdat ons aantal slinkt, moeten wij bedenken dat de Afrikanen zelf geroepen zijn om er de belangrijkste bezielers van te zijn.

Vaticaanse normen hebben het vooral over het opwaarderen van een type klerikale evangelisatie. De voorwaarden tot priesterwijding remmen de bloei van christen leven. Jezus zei : “Doet dit tot mijn gedachtenis”. Maar de hiërarchische taal zegt, in feite, dat men het niet zal kunnen doen in de drie vierden van Afrika. Behoort Jezus tot die vleugel ? Ernstige bedenkingen stellen precies een ander begrip voor van de wijding tot voorgaan in de eucharistie. Daarmee zou men rekening kunnen houden.

Ondertussen, moet men niet alle krachten inzetten in de vorming van lekenanimatoren, die het actuele geloof van mensen zouden kunnen verwoorden, los van een terminologie uit de 5° eeuw? Catechisten met een optimale vorming zouden zich wellicht toeleggen, niet zozeer op het clericaliseren van het christelijk leven, dan wel op het beleven er van in de werkelijke Afrikaanse situaties (die priesters en missionarissen niet altijd vermoeden). De priester is niet de alleen-brenger.

- Afrika wordt meer en meer getekend door de technowetenschappen.

Steeds meer zal men er universitairen en techniekers vinden, en die trend maken de jongeren in Afrikaanse landen al mee.
Gaan wij hun een God voorhouden die hun problemen oplost omwille van hun gebeden of bedevaarten? Met zulke evangelisatie zullen zij niet geholpen zijn, binnen een toekomst die dichterbij ligt dan wij vermoeden.

Moeten wij er niet attent op zijn hen geen leer of praktijken voor te houden die wij zullen moeten tegenspreken, later ? Een later dat, ik herhaal, wel heel spoedig aankomt.

“Wij gaan Afrikanen geen producten aansmeren die wij bij ons niet meer willen”.

- Afrikanen hebben diepe nood aan zelfvertrouwen…

Gaan wij daarin Jezus’ boodschap ondermijnen ? Als het vroeger onderricht zo de menselijke tekorten benadrukten, laten wij nu dan zoveel mogelijk de waarde van de mens onderlijnen, een waardigheid naar bloei toe.

Het Vaticaan is meer begaan met het heilig verklaren van twee pausen dan met de heiligheid erken-nen van zovelen, midden die duizenden christenen, die hun geloof heroïsch beleven. Met één woord, het pauselijke, bisschoppelijke, klerikale overwicht is een rem op geloofsbloei, in Afrika even goed als elders.

Naar mijn aanvoelen werden heel goede teksten hernomen in Petit Echo. Een van José Ramon Echeveria Mancho (2009, 6 : p. 356) en een van Jos Van Boxel (zelfde nummer, p. 359-361). Feit is dat een missionaris, zwart of blank, altijd gespleten zal blijven tussen twee culturen, maar verrijkt ook door die veelheid aan levensbeschouwingen en geloofsuitingen.

Toen ik eens in Taizé langs kwam, vroeg ik – naïef, dunkt me vandaag - : “Wat heb je gedaan voor de evangelisatie van de Brazilianen ?” De broeder antwoordde me : “Maar het zijn vooral de Brazilianen die mij hebben geëvangeliseerd”.

Dit was een eenvoudig ontwerp van wat, naar mijn inzien, Afrika te wachten staat. Zou dit jullie bedenkingen over MISSIE kunnen inspireren ?
Dat wens ik jullie van harte. Heel goed Kapittel !


Pierre Bastin, Namur, januari 2010.
Nuntiuncula N°660
Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 251 / 944358

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License