missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Dialoog

De andere zoeken in de diepte van zijn geestelijk leven

Relais PB Maghreb N°26 – oktober 2015
woensdag 11 november 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

W[vert]e leven in een wereld waar er een veelheid van geloofsovertuigingen is[/vert]. De laatste tijd ontvang ik e-mails van vrienden die een zekere vijandigheid tonen tegenover de dialoog, en meer bepaald de dialoog met de islam. Ik denkt dat we moeten verder gaan met de nadruk te leggen op het feit dat het christelijk leven rekening houdt met de anderen en met hun authentieke geestelijke ervaringen, hun geestelijke opvattingen zien als een zekere complementariteit met onze eigen spirituele ervaringen.

Ik zou me graag laten inspireren door [bleu]Christian de Chergé[/bleu] om een beetje die gedachte te ontwikkelen, want in zijn denken geeft hij een belangrijke plaats aan de spiritualiteit van de andere. Zijn gedachte, doorheen zijn geschriften, was niet om een ideologie te verdedigen of de authenticiteit van zijn christelijk geloof ten koste van het moslimgeloof, maar de zending van de dialoog te beleven door zich te funderen op een beschouwen van de andere als zijnde iemand die God openbaart.

Voor Christian de Chergé, [vert]is er in elke persoon een spoor van God.[/vert] Nochtans, “gedurende lange tijd heeft men niet geluisterd naar de boodschap van de andere terwijl men geen oor had voor zijn originele band met de GANS ANDERE. Men blijft op elkaar botsen, soms op een ruwe wijze, in naam van (…) verschillen.” [1] Om dit probleem te overstijgen, moeten we de kijk veranderen die we hebben op de andere geloofsovertuigingen. Dat loopt doorheen een erkenning van de authenticiteit van het geestelijk leven van de anders gelovigen. Men moet ook in de religieuze praktijken van de anderen de bedoeling van God zien. Christian de Chergé, door het maken van de ervaring met de Islam, erkent dat de moslim praktijken van de gave van zichzelf aan het Absolute van God, de regelmatige gebeden, de vasten, de onderdanigheid aan het Woord, de pelgrimstocht, het aalmoes, het betrouwen in de Voorzienigheid, de gastvrijheid, praktijken zijn onder de beweging van de Geest van Heiligheid, waarvan niemand weet vanwaar zij komt noch waarheen zij gaat [2]. Als men zich niet inspant om de heiligheid van de praktijken van de anderen te erkennen, zal men hun originele band met God niet kunnen vaststellen.

We worden misschien uitgenodigd tot de ontmoeting met de andere in de diepte, omdat er in het diepste van onze godsdienstige praktijken een goddelijke aanwezigheid is waarin al onze praktijken een betekenis vinden. Christian zal nog verder gaan in zijn gedachte door te zeggen dat een mens van gebed en van innerlijk leven niet moet stilstaan bij de bewoordingen van het geloof in zijn dialoog met de andere, en stoten tegen de ondoorschijnendheid van de onverenigbaarheden ervan, zonder ertoe te komen de andere te zoeken in de hoogten en de diepten waarin de rechtgeaardheid van zijn beschikbaarheid voor het werk van de Geest hem inzet, in hem en in de smeltkroes van de andere [3].

De bewoordingen van het geloof en meer bepaald de dogma’s moeten geen hinderpalen zijn om de andere te zoeken in de diepte. Christian tracht niet de dogma’s te relativiseren maar een gedachte te ontwikkelen volgens dewelke, het ontvangen van de waarheid neergelegd in het hart van een andere broeder ondanks zijn geloofsovertuiging, belangrijker is dan al de uiteenzettingen, want dat drukt uit “onze dorst en onze liefde van Waarheid die alleen in God is” [4] en die God die zich openbaart in elke persoon.

E[vert]lke mens is als een put.[/vert]
Dat is niet om ’t even welke put maar die van het Woord van God dat levend water is. Christian vertrekt vanuit een beschouwing dat het Woord van God een put is en sinds het Woord van God Mens is geworden, werd ons de afgrond van de menselijke natuur geopenbaard dat elkeen een put is waarin zich in de diepste laag het levend water bevindt  [5]. Hij ontwikkelt deze gedachte vertrekkend vanuit het onderhoud van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Jezus zei aan de vrouw : “Als ge enig begrip had van de gave Gods en wist wie u zegt : ‘Geef mij te drinken’, zoudt gij het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. (…) Wie van het water drinkt dat ik hem geven zal, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer ; integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend ten eeuwigen leven…” (Jo. 4, 1-42). Dat levend water is het leven van God.. Alles wat Jezus geeft is niets anders dan wat hij van de Vader ontvangt, ’t is te zeggen, het leven van de Vader in volheid. Laten we zeggen dat, omdat de Zoon de Vader kan ontvangen in volheid, hij ons het leven van de Vader kan meedelen en dit leven van de Vader, dat is het eeuwig leven. Er is in elke persoon het leven van de Vader meegedeeld door de Zoon in de Heilige Geest. Dat is de reden waarom elke persoon in zijn eigenheid een put van leven van God is.

De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw toont op een of andere wijze aan dat het leven van God wordt meegedeeld aan alle volkeren van alle rassen, talen, culturen en naties, omdat Jezus de sociale, geografische, morele en religieuze afsluitingen oversteekt. Toen zijn leerlinge hem bij haar zagen waren ze verwonderd : “Wat kan hij aan die vrouw te zeggen hebben ? Zij geloofden deze vrouw van slecht leven te kennen, en de overspelige Samaritaanse want afgodendienares, onzuiver… Verrassing ! Wat kan zij wel zoeken in die man (…) ?” [6]. Misschien moesten zij zich de vraag stellen : wat kan hij aan die vrouw geven ? Hoe getuigen van de trouw aan Christus tenzij door ons te openen of door in relatie te treden met deze Samaritaanse vrouw voor wie Jezus zich opent en het leven geeft? Ik denk dat de schoonheid van de getuigenis van het christelijk geloof, erin bestaat in staat te zijn zich te openen voor de anders gelovigen zoals Christus ons het voorbeeld ervan geeft.

Jezus heeft van de Samaritaanse geen Joodse willen maken. Nochtans, Hij zegt haar : “het uur zal komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid” [mauve fonce](Jo. 4, 23)[/mauve fonce]. Jezus bevestigt dat het noch in Jeruzalem noch op die berg is dat de Vader zal aanbeden worden [mauve fonce](cfr. Jo. 4, 21)[/mauve fonce] maar in geest en in waarheid. Volgens Fadi Daou: “wij kunnen vaststellen dat voor Jezus Christus de aanbidding van God geen aangelegenheid meer is van religieuze eredienst waar het erop aan komt te weten welke plaats de meest juiste is deze te voltrekken, of volgens welke culturele vormen men het moet doen. Hij plaatst de aanbidding eerder op het spirituele vlak waar de authenticiteit van het geloof en de geestelijke verbondenheid met God op de eerste plaats tellen.” [7]. Deze authenticiteit van het geloof en van de geestelijke verbondenheid met God wordt in het diepste van onszelf beleefd ondanks onze religieuze verschillen. Het is soms mogelijk dat wij het accent zouden leggen op ons behoren tot een bepaalde religieuze groep eerder dan op de geestelijke verbondenheid met God in ons en in de andere.

Ik denk dat men vandaag, in onze ontmoetingen met de islam, zich de vraag moet stellen : waarin span ik me in om een moslim te begrijpen in de diepte van de coherentie van zijn spirituele ervaring ? Ik denk dat het de moeite loont de nodige tijd te nemen om na te denken over wat de islam bijdraagt als getuigenis aan ons eigen geloof.

Het is naam van het christelijk geloof zelf dat men het levend water kan gaan zoeken bij ons moslim broeder, want hij is een put van God en in de diepste laag van zijn put bevindt zich de gave van God, het levend water.

  Jones Kawisha
Witte Pater

[1Christian de Chergé, Lettres à un ami fraternel – Brieven aan een broederlijke vriend – Paris, Bayard, p. 185

[2(ibid. p. 184)

[3Bruno Chenu, Sept vies pour Dieu et l’Algérie, Paris, Centurion, 1996, p. 91

[4(Christian de Chergé, Lettres à un ami fraternel, p. 188)

[6(ibid, p. 58)

[7Fadi DAOU, Nayla TABBARA, L’hospitalité divine : L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane, Berlin, Lit, 2013, p. 26


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 478 / 1149154

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License