missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Dossier

De moslim-christen dialoog in Europa

volgens « La Documentation Catholique » 18 juli 2010
[marron]Die moslim-christen dialoog behelst veelzeggende punten voor de europese maatschappij, zelfs voor mensen die geen enkel geloof aanhangen. Het tijdschrift “La Documentation catholique” stelde een speciaal DOSSIER samen in het nummer van 18 juli 2010. Hieronder enkele uit-treksels :[/marron]

[vert]Vaststelling[/vert]

Kultuur en leven van christenen in Europa zijn getekend door secularisatie, zodat godsdienst louter tot de privésfeer gaat behoren. Gevolg : de zichtbaarheid van islam en gelovige moslims werpt gevestigde ideeën omver en noopt vooral zichtbare gelovige gemeenschappen de situatie te herzien.

[vert]Situatie van de moslims in Europa[/vert]

Zij vertegenwoordigen ongeveer 4% van de europese bevolking (meerderheid van sunnieten). De helft onder hen zijn tevens Europese burgers. Al zijn ze allemaal moslim hebben zij toch verscheidene manieren van islambeleving. Allen houden zich aan de 5 pilaren van de Islam en aan dezelfde Koran, maar niet allen bidden in gelijkaardige moskeeën. Er bestaan heel wat stromingen.

[vert]Burgers gelijk in rechten[/vert]

Kan men ophouden met praten over minderheden en hun rechten in discriminerende terminologie, positieve of negatieve ? Laat ons praten over burgerschap en burgers met gelijke rechten en plichten tegenover de wet en in de maatschappij.

[vert]Vrijheden[/vert]

De Europese context bevordert het erkennen van twee vrijheden : gewetens- en cultusvrijheid, als publieke vrijheden die elke maatschappij en elke Staat dienen te eerbiedigen. (Eerlijkheidshalve, vanuit katholieke zijde moest men wachten tot Vaticanum II in 1965 om een officieel document te bezitten over godsdienstvrijheid “Dignitatis humanae”).

[vert]Broederlijkheid[/vert]

De bron van onze menselijke broederlijkheid in God zien, haar in gebed uitdrukken en eerbiedvolle getuigen zijn van ieders gebed. Banden leggen tussen de mannen en vrouwen die erkennen schepselen te zijn van een God waarvan zij leven en adem ontvangen.

[vert]Een driedubbele uitdaging[/vert]

Gelovigen die een dialoog willen aangaan staan voor een driedubbele uitdaging :

 • [bleu marine]1 – Een burgerlijke uitdaging :[/bleu marine] samenleven in het “gemeenschapshuis Europa” met onze verscheidene talen, culturen, religieuze tradities. Tegenover deze uitdaging moet de dialoog gebeuren met drie, zelfs vier : moslims, christenen en joden, agnosten of humanisten.
 • [bleu marine]2 – Een intellectuele uitdaging :[/bleu marine] dwz van de bronneninterpretatie van de islamtraditie en wel in het bijzonder van de Koran als geopenbaard boek. Hoe de Koran lezen en interpreteren in de Europese context van de XXI° eeuw ? Dit veronderstelt een politieke, financiële en intellectuele onafhankelijkheid. “Het is mogelijk Godsgelovige te zijn en te leven in een door de moderniteit getekende wereld” (Hannah Qohta, koptisch katholiek bisschop te Kaïro).
 • [bleu marine]3 – Een spirituële uitdaging :[/bleu marine] ons opstellen middenin de huidige culturen. Een van Gods mooiste namen in het hart van de ‘Fatiha” (Koransoeraat dagelijks door de moslim uitgesproken) is “Barmhartige”, zoals ook in het “Onze Vader” dagelijks door de christenen gebeden.
  (bron : de toespraak van pater Cristophe Roucou)
  [marron]* * * * *[/marron]
  [marron]Als het over dialoog gaat tussen culturen, wordt soms godsdienst aanzien als een problematisch gegeven, irrationeel, niet over te onderhandelen, bron van fanatisme en geweld. Dat kan vermeden worden. Godsdienst, integendeel, kan verdediging van cultuur zijn. Bedenken we dat communisme en nazisme zichzelf antigodsdienstig wilden.[/marron]

[vert]Abraham.[/vert]

- Abraham is [bleu marine]de man die zijn allereerste identiteit gaat afleggen[/bleu marine]. Van naam veranderen zelfs. Hij is de vader van de menigte die de universaliteit onthaalt.
- Abraham is [bleu marine]man van vrede[/bleu marine]. Als ik aan de Ander “shalom, salam” zeg, bedoel ik : ik heb je nodig om volledig mens te zijn; jij deelt in mijn project van vermenselijking, maar ik eerbiedig je vrijheid, je ruimte. Zoals de nomaad Abraham deed ten overstaan van Lot. De aarde behoort niemand toe tenzij aan God.
- Abraham is tevens [bleu marine]man van openbaring[/bleu marine]. Dialogaal nog wel, hij onderhandelt met God, hij prijst af om Sodoma te redden.
- Abraham is [bleu marine]de eerste existentialist[/bleu marine]. Hij stemt op elkaar af de fundamentele verhouding tussen Doxa(leer) en Praxis(levenswaarden, ethiek) als hij prioriteit verleent aan de belevenis : men moet op stap gaan om God te ontdekken : “Kom en zie”.
- Abraham is [bleu marine]een gastvrij man [/bleu marine] : door gastvrijheid die solidariteit te boven gaat vindt Doxa haar zin in Praxis; zodoende, wie zegt van God te houden en van zijn broer niet houdt is een leugenaar.
- Abraham [bleu marine]gelooft in de ander[/bleu marine]. Die openheid op anders-zijn is tegengif tegen zelfverafgoding. We verwijzen er naar : tussen de talrijke gemeenschappelijke trekken tussen abrahamietische godsdiensten valt het constant afwijzen van zelfverafgoding sterk op.

 • Een secte is het narcisme van een godsdienst op drift. (Narcis is een figuur van de Grieksche mythologie).
 • Fanatisme is verdorven, narcistisch verraad van de Doxa want zij ontneemt haar het levenssap van de menselijke vrijheid. De fanaticus heeft geen echt geloof, want door geweld te gebruiken eigent hij zich Gods macht toe; hij ontkent Gods mogelijkheid om hart en geest van het schepsel te raken. Theologisch gezien is dit bedrog duivels.

[vert]Besluit : [/vert]

Als wij onze nalatenschap aan menselijkheid willen eerbiedigen en doorgeven, moeten wij een creatieve dialectiek aanwenden tussen eigenheid en universaliteit. Godsdiensten dragen de verantwoordelijkheid [bleu marine]hun abrahamietische roeping te eerbiedigen[/bleu marine]: leven verwekken, mekaar gastvrijheid bieden, vredevolle samenlevingsmodellen vinden en vooral ieder mens de mogelijkheid bieden vrij zin aan zijn bestaan te geven.

(uit de toespraak van M Thomas Antoine, ambassadeur van België in Tunesië)
[marron]* * * * *[/marron]

[vert]“In positieve relatie leven”[/vert]

In het verleden hadden katholieken de neiging om de gelovigen van andere godsdiensten enkel te aanzien als individus die moesten bekeerd worden. Huidige jongeren hebben het meestal minder moeilijk daarmee.

De bepaling van de dialoog, door paus Johannes-Paulus II gegeven, dwz dat het er om gaat “een manier van [bleu marine]een positieve relatie met anderen te beleven[/bleu marine]”, levert het beste uitgangspunt.

(uit het document van de Engelse bisschoppenconferentie – 23 april 2010)
[marron]* * * * *[/marron]

[vert]“Elkaar gelovig nabij”[/vert]

Moslims en christenen zijn op vele geloofspunten elkaar nabij. Zo belijden zij hun geloof :

 • in een God Schepper die zijn schepping en de mens niet alleen laat;
 • in de verrijzenis en het eeuwig leven;
 • in de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God;
 • in het feit dat God de mens wetten gaf om hem in zijn doen te leiden;
 • in het vooruitzicht dat alle mensen tegenover God hun bestaan zullen verantwoorden.

[vert]Gebed[/vert]

Omdat de katholieke Kerk het gebed van moslims met veel eerbied bejegent, oordeelt zij dat christenen en moslims geen gemeenschappelijk gebed kunnen hebben, omwille van een verschillende Godsvisie. Maar de Kerk verlangt wel [bleu marine]dat christenen en moslims elkaar eerbiedig beluisteren[/bleu marine]. Bij gebedsbijeenkomsten, als christenen en moslims elk hun bijdrage leveren, kan ieder dan ook op eigen wijze lof en dankzegging en smeking aan God voorleggen.

(uittreksels uit de conferentie van de Duitse bisschoppen)
[marron]* * * * *[/marron]
[marron]Boeken over de islam-christen dialoog[/marron]
 • [bleu marine]Brug of breuk ?[/bleu marine] “ Dialoog tussen Moslims en Christenen “
  Verschillende schrijvers
  Uitgave: Davidsfonds/Leuven ; Pax Christi/ Vlaanderen
Andere boeken over Islam te vinden hier...

Hoofdstukken over dialoog te vinden in :

 • [bleu marine]“Moslims onder ons”[/bleu marine] van Emilio Platti
  Uitgave Averbode
  Hoofdstuk 11 ‘ Christelijk – Islamitisch dialoog
 • [bleu marine]“ De Islam is modern ” [/bleu marine] van Daniel de Smet en Jan van Reeth
  Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  blz. 78 “ Wisselwerking met andere godsdiensten’

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 436 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License